Home

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygge og anlægsarbejde bilag 1

Bilag til bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde Liste over særligt farligt arbejde. 1) Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser Bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts ophæves. Bekendtgørelsen finder dog anvendelse på bygge- og anlægsarbejder, der er udbudt inden den 20. maj 2011 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde1) § 1. I bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde, som ændret ved bekendtgørelse nr. 115 af 5. februar 2013, foretages følgende ændringer

Ved planlægningen og udførelsen af arbejde på bygge- og anlægspladser skal arbejdsgiveren under hensyn til iagttagelsen af de generelle forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 1 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, navnlig følge de særlige forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 2 i denne bekendtgørelse Hvis et bygge - og anlægsarbejde indebærer særlige farer, som angivet i bilag 1, skal arbejdsgiveren udarbejde en skriftlig vurdering for arbejdets udførelse, medmindre bygherren har pligt til at udarbejde en plan efter § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om bygherrens pligter i Grønland Bekendtgørelse for Grønland om stoffer og materialer; Bekendtgørelse for Grønland om arbejdsstedets indretning; Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse af arbejdsskader; Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler i Grønland. Bilag 1 - Mekanisk drevne kraner m.v. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler i. Hvis et bygge - og anlægsarbejde indebærer særlige farer, som angivet i bilag 1, skal arbejdsgiveren udarbejde en skriftlig vurdering for arbejdets udførelse, medmindre bygherren har pligt til at udarbejde en plan efter § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om bygherrens pligter efter lov om arbejdsmiljø Ved Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006 er reglerne om byggeri i vinterperioden blevet ændret. Den nye bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november - 31. marts (herefter vinterbekendtgørelsen) træder i kraft den 1. januar 2007

Ved planlægningen og udførelsen af arbejde på bygge- og anlægspladser skal arbejdsgiveren under hensyn til iagttagelsen af de generelle forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 1 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, navnlig følge de særlige forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 2 i denne bekendtgørelse. Stk. 2 generelle forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 1 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, navnlig følge de særlige forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 2 i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Hvis et bygge- og anlægsarbejde indebærer særlige farer, som angivet i bilag 1, skal arbejdsgiveren udarbejde en skriftli Herudover er bekendtgørelse nr. 1516 om bygge- og anlægsarbejde af 16. decem-ber 2010 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1181 om samarbejde om sik-kerhed og sundhed af 15. oktober 2010 med senere ændringer samt bekendtgørel-se 110 af 5. februar 2013 om projekterende og rådgiveres pligter med senere æn Arbejdstilsynets regler Bygherren har, til trods for bestemmelserne i vinterbekendtgørelsen, fortsat ansvaret for at sikre, at byggeriet lever op til Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhed og sundhed på byggepladsen, jf. bl.a. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter samt bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde

Bilag 1 - Liste over særligt farligt arbejde - amid

 1. Deltageren kan i arbejdet efterleve Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017, bilag 11, samt Bekendtgørelse nr. 1516 af 12/12/ 2010 om bygge- og anlægsarbejde, § 37, ¿Sikring mod nedstyrtning og gennemstyrtning
 2. forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse, jf. bilag 1. § 11. Den, der leverer et projekt til et bygge- eller anlægsarbejde, oplyser bygherren om dennes forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen i relation til projektets forventede karakter og omfang. § 12
 3. delse af bygge- og anlægsaffald, hvis bygge- og anlægsaffaldet indeholder PCB. Stk. 3. Der må ikke anvendes mere sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer, jf. bilag 3, til et bygge- og anlægsarbejde, jf. stk. 1, end hvad der er anlægsteknisk begrundet. § 14. Anvendelse af sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med.
 4. Hvad der er særligt farligt arbejde fremgår af bilag 1 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter og af bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) skal afgrænse det særligt farlige arbejde og beskrive fælles sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at det.
 5. Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) I medfør af § 37, stk. 2, 3, 5 og 6, § 73 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, som ændret ved lov nr. 1395 af 27. december 2008, fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner § 1. Bekendtgørelsen omfatter ethvert bygge- og anlægsarbejde

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1

 1. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, bilag 1 39 Forebyggelse af ulykker Nr. ARBEJDSMILJØRELATERET SYGEFRAVÆR Se vejledning fra Arbejdstilsynet A I høj grad B I nogen grad C Kun i lav grad D Slet ikke Har du svaret A eller B - så angiv arbejdsmiljøproblem 40 Ulykker, tungt og hårdt fysisk arbejde, konflikter m.m
 2. Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af § 37, stk. 2, 3, 5 og 6, § 73 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, som ændret ved lov nr. 1395 af 27. december 2008, fastsættes: Kapitel 1 - Område og definitioner § 1
 3. er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde. Konstruktioner, hvori der udføres arbejde, der ikke er egentligt byggearbejde, skal dog også leve op til kravene i bygningsreglementets kap. 5 og bilag 6, jf. bestemmelsen i kap. 7.3.1, stk. 2

Bekendtgørelse nr. 110 af 5. februar 2013 om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. gældende på alle SLKS' projekter uanset projekt størrelse og antal forventede virksomheder på bygge- og anlægs-pladsen. Endvidere er 1516 om bygge- og anlægsarbejde af 16. december 2010 med senere ændringer samt be 35 Rækværker, stilladser, platforme, reposer, arbejdskurve og stiger 36 Færdsel - køretøjer 37 Adgangsveje m.m. 38 Medarbejdere, der udfører særligt farligt arbejde, se Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, bilag 1 39 Forebyggelse af ulykker Nr. ARBEJDSMILJØRELATERET SYGEFRAVÆR. Se vejledning fra Arbejdstilsynet Hertil er der bekendtgørelse nr. 110 af 5. februar 2013 om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø, der bl.a. stiller krav om, at den projekterende af et bygge- og anlægsarbejde med sine angivelser i projektet skal sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med projektets. II.1.2) Kontrakttype og udførelses- eller leveringssted Bygge- og anlægsarbejde Hovedudførelsessted Aalborg. DANMARK. II.1.3) Bekendtgørelsen vedrører En offentlig kontrakt II.1.4) Oplysninger om rammeaftalen II.1.5

Side 1 af 7 BILAG 7 Den 8.12.2016 Arbejdsmiljø - Ydelsesspecifikation Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, Bekendtgørelse om bygherrens pligter, pålægger Slots- og Kulturstyrelsen (herefter kaldet SLKS) som bygherre en række ansvarsområder på arbejdsmiljøområdet dende kategori i bilag 3 og 4, hvis anvendelsen er anlægsteknisk begrundet og miljømæssig forsvarlig. Der kan ikke meddeles dispensation fra typen af bygge- og anlægsarbejde. Kommunalbestyrelsen kan gø-re en dispensation betinget af, at nærmere angivne vilkår overholdes. Kapitel 3 Produkt- og kontrolkrav for restprodukter og jord § 8 Uddrag fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde nr. 1516 - Kapitel 5. § 43. Hvor arbejdets art og forholdene i øvrigt gør det påkrævet, skal arbejdsstedet være forsynet med passende brandmateriel og redningsudstyr samt fornødne hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1480 af 12. december 2007 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og §§ 1-2, 4-7 og 9-12 i bekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2010 om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald ophæves. Stk. 3 bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter (Miljøaktivi-tetsbekendtgørelsen). Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den Gyldighedsområde og definitioner § 1. Forskriften gælder i Københavns Kommune. § 2. Forskriften gælder ved midlertidigt offentligt og privat bygge- og anlægsar

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygge- og

Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Den fulde tekst Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen I medfør af § 14 a, stk. 1, og § 17 c, stk. 1 i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 748 af 25. juni 2014, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv. § 1 anlægsarbejde. I medfør af § 15 a, stk. 4, § 20a, stk. 2, § 39 stk. 1, § 43, § 73 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 • Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 5. februar 2013 om samarbejde om sikkerhed og sundhed. • Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013. bygge- og anlægsarbejde. § 3. Støjende og støvende bygge- og anlæg-sarbejder må kun foregå på hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 7 - 19 og lørdage mellem kl. 8 - 17. STØJ OG VIBRATIONER § 4. Udførende entreprenør skal overholde grænseværdierne for støj og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder, jf. bilag A. § 5

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde 1) - PD

 1. Side 1 af 7 BILAG 7 Den 8.12.2016 Arbejdsmiljø - Ydelsesspecifikation Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, Bekendtgørelse om bygherrens pligter, pålægger Slots- og Kulturstyrelsen (herefter kaldet SLKS) som bygherre en række ansvarsområder på arbejdsmiljøområdet
 2. Bygherren er ansvarlig for, at bygge og anlægsarbejdet tilrettelægges og udføres efter retningslinjer i denne forskrift. Kapitel 3. Gyldighedsområde og definitioner § 1. Forskriften gælder i Holbæk Kommune. Stk. 2. Forskriften gælder ved midlertidigt offentligt og privat bygge- og anlægsarbejder, for eksempe
 3. - Arbejdstilsynets bekendtgørelse og bygherrens pligter, nr. 1416 af 27. december 2008. - Vinterbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts. - Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektionBilag 4 - Bornholms Energi og For
 4. Deltagerne vil undervejs i forløbet blive vurderet på teoretisk og praktisk viden om opstilling, ændring og nedtagning af stilladser jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28/11/2011, bilag 11 og bekendtgørelse nr. 1516 af 16/12/2010, §37. Uddannelsesbeviset gør sig gældende som certifikat
 5. Deltagerne kan sikre sig selv og de øvrige opstillere jf. bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 37 Sikring mod nedstyrtning og gennemstyrtning, og har kendskab til lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordeligen i forhold til relevante aktører, samt at sikkerheden ved stilladsmontage løbende tilpasses den tekniske og.

Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage ramme-, søjle-, og rullestillads i henhold til kravet om særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bilag 11 relse om bygge- og anlægsarbejde. Konstruktioner, hvori der udføres arbejde, der ikke er egentligt byggearbejde, skal dog også leve op til kravene i bygningsreglementets kap. 5 og bilag 6, afsnit 4 om forskellige vilkår for midlertidige flytbare pavilloner, jf. kap. 7.3.1, stk. 2. Transportable konstruktioner, der anvendes ti - Arbejdstilsynets bekendtgørelse og bygherrens pligter, nr. 1416 af 27. december 2008. - Vinterbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts. Samt i øvrigt til hver tid gældende normer, standarder og lovgivning. Der henvises endvidere til DS-håndbog 169-201 Bygge- og anlægsarbejde (SU 19) Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer (ERC8a) Intern kontaktperson Lars Bugge. Email på intern kontaktperson info@chymeia.com. Intern beskrivelse af produktet Interne synonymer/kaldenavne Placering Internt reference nummer 123456 Krav om udarbejdelse af egen etiket Ne 5. Udførende entreprenør skal overholde grænseværdierne for støj og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder, jf. afsnit A i bilag 1. 6. Kommunen kan forlange, at entreprenøren foretager støj- eller vibrationsmåling i forbindelse med en bestemt bygge- og anlægsaktivitet. 7

Indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder i Grønlan

Det fremgår af § 30, stk. 1 og stk. 3, i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde, at de beskæftigede skal være beskyttet mod påvirkninger fra vejrliget, som kan bringe deres sik-kerhed eller sundhed i fare. I råhuse, på stilladser og lignende åbne konstruktioner, hvor der foregår arbejde i længer Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder (589) - arbejdsgiverens pligter i forhold til de ansatte: §8 : Hvis et arbejde indebærer særlige farer, som angivet i bilag 1, skal arbejdsgiveren udarbejde en skriftlig vurdering for arbejdets udførelse (dog kun hvis bygherren ikke udarbejder PSS) Plan og Teknik, jf. bilag 1. Der kan kræves dokumentation for de meddelte oplysninger. Sortering 5.2 Når den samlede affaldsmængde fra et bygge- og anlægsarbejde overstiger 1 ton, har affaldsproducenten pligt til at kildesortere affaldet - d.v.s. sorte-rere på stedet - i nedenstående fraktioner: 1 særlige tilfælde tillade støjende bygge- og anlægsarbejder uden for de i § 63 anførte tidsrum samt dispensere fra bestemmelserne i § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1, når bygge- og anlægsarbejder pga. sikkerhed, trafikale forhold eller byggetekniske forhold kun kan finde sted i disse tidsrum. Stk. 3. En ansøgning om dispensation fr total i uforurenet bygge- og anlægsaffald. Det er fortsat op til kommunerne at fastsætte, hvornår det er uforurenet. Dog har Miljøstyrelsen i en vejledende udtalelse henvist til den grænseværdi Københavns kommune anvender på 0,1 mg PCB total/kg Uforurenet bygge- og anlægsaffald kan nyttiggøres uden tilladelse jf. §12 og bilag 6

Bekendtgørelse om arbejdspladsvurdering i Grønland - at

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning1). I medfør af § 11 g, stk. 3, § 11 h, § 11 i, § 52, stk. 4, § 58 og § 64, stk. 2, i lov om planlægning, jf PUNKT 15: Oplysninger om regulering 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Særlige bestemmelser: Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 1793 af 18. december 2015, Bilag 4 - Arbejde med asfaltmaterialer Danmark-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse Log ind. relevante regler og love, herunder Byggelovens bestemmelser og Arbejdstilsynets regler. Hvis et nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejde forudsætter, at der afviges fra forskriften, skal der søges dispensation, jf. § 10. Gyldighedsområde § 1. Forskriften omfatter alle midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejder i Køg

AT - Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde i perioden 1. november til 31. marts. AT - Bekendtgørelse om bygherrens pligter AT - Bekendtgørelse om kloakarbejde med senere ændringer i bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kloakarbejde m.v Side 1/5 Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K MST-7549-00057 Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald KL har-modtagetsudkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald i høring. Me

1.2 Ved ordre forudsættes vor ordrebekræftelse at være gældende aftalegrundlag. 1.3 For tilbud og ordrer gælder i øvrigt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, gældende leverandørbrugsanvisning og betingelser for arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed af 10. december 1992 (AB 92). 1.4 5.1CRH adfærdskodeks (www. I forhold til Arbejdstilsynets regler henvises der især til bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejder med senere ændringer. Endvidere henvises til trafik-, bolig- og byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. mart § 8 Bygherren eller entreprenøren til større bygge- og anlægsaktiviteter (omfattet af bilag 3) skal orientere naboer inden påbegyndelsen af arbejdet enten ved opslag eller husstandsomdelte meddelelser, om arbejdets karakter og varighed samt om de gener, arbejdet kan afstedkomme Små pladser 1-4 Sagkyndig viden om bygge- og anlægsområ-det, herunder kendskab til byggeriets aktører Mellemstore pladser 5-10 Som ved små pladser, men desuden have den fornødne viden om sikkerheds- og sundhedsmæs - sige spørgsmål for bygge- og anlægsområdet Store pladser 11 eller flere Som ved små og mellemstore pladser, me Efter § 6, stk. 2, i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. skal statslige og statsstøttede bygge- og anlægsarbejder udbydes på grundlag af AB. Som bilag 3a til cirkulæret er indføjet cirkulæreskrivelse af 3. maj 1978 om anvendelse af AB 72

hvor arbejdet, der udføres, er bygge- og anlægsarbejde, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning, eller ; hvor arbejdet udføres på fremmed virksomhed eller andet sted uden for arbejdsgiverens eget bedriftsområde, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders. bilag 1, skal opfylde kravene, som følger af denne bekendtgørelse. § 5. Trykbærende udstyr og enheder må kun bringes i omsætning, gøres tilgængelige på markedet eller tages i brug, hvis mærkning og driftsinstruktion efter direktivets bilag I, punkt 3.3 og 3.4, er udfærdiget på dansk

Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i

Det fremgår af § 4, i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde, at forpligtelserne ifølge bekendtgørelsen påhviler arbejdsgivere, virksomhedsledere, arbejdsledere og øvrige ansat-te efter arbejdsmiljølovgivningens almindelige regler. Det fremgår af samme bekendtgørelse, at færdselsveje og -arealer skal holdes jævne og fr Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer. Beskriver kravene til bl.a. opstilling, brug og eftersyn af maskindrevne hejseredskaber og spil. Bekendtgørelse om visse EF-direktiver om trykbeholdere. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 564 af 1. juli 1997 Bilag 1 Screeningsskema for PCB, jf. § 78 , stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko for, at der kan være an Herudover er regler for krav om førstehjælpsudstyr uddybet i bekendtgørelser for de enkelte områder, herunder faste arbejdssteder, skiftende arbejdssteder og bygge- og anlægsarbejde. Reglen om førstehjælpsudstyr er formuleret en smule forskelligt i bekendtgørelserne for de tre områder, men indholdsmæssigt fælles for dem alle er, at. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri 4 Lovgrundlag: Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, om arbejdsmiljøfaglige uddannelser gælder følgende for teleskoplæsser med gafler og monteret med kran. (Fra bekendtgørelse nr. 1088) § 6. Teleskoplæssere, som har mekanisk løft af byrden placeret.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 med senere ændringer om samar-bejde om sikkerheds- og sundhedsarbejde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. oktober 2010 om bygge- og anlægsarbejde Arbejdstilsynets meddelelse nr. 1.03.1 fra september 1998 om velfærdsforanstaltninger ved skif Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bilag 11. Deltagerne kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er velegnet, og er opstillet forsvarligt i relation til typen af det arbejde, der forventes udført fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen

Beregningskrævende stilladser - intro, trin 1 - ug

 1. Pligter og ansvar - entreprenøren Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 om bygge- og anlægsarbejde: • § 49. Ved arbejde på veje eller andre arealer med risiko for påkørsel skal der træffes foranstaltninger, der effektivt sikrer de beskæftigede, fx passende afskærmning eller markering
 2. 7 Tjenesteydelseskategorier som omhandlet i artikel 21 og bilag II B i direktiv 2004/18/EF. 8 Undtagen ansættelseskontrakter. 9 Undtagen kontrakter om radio- og tv-selskabers indkøb, udvikling, produktion eller samproduktion af programmateriale og kontrakter om sendetid. DA Standardformular 3 - Bekendtgørelse om indgåede kontrakter
 3. Uddannelsen afholdes over 2 x 2 dage og er inkl. overnatning mellem dag 1 og 2 - og mellem dag 3 og 4. Der er middag aftenen dag 1 og dag 3. Kursusbevis Du får det officielle diplom, når du har gennemført uddannelsen. Vigtig information om materialer Klik og læs om vores digitale kursusmateriale. Yderligere information Klik og læs om.
 4. bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? X Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Støj i anlægsfasen er omfattet af forskrifter for bygge- og anlægsarbejde med hjemmel i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK nr. 467 af 23
 5. dre blandeanlæg til blanding af mørtel og/eller beton. Blandeanlæggene kan anvendes på baggrund af viden om: ·Deres opbygning og deres anvendelighed til forskellige typer af opgaver ·Ren- og vedligeholdelse af blandeanlæ

Entreprenør - Særligt farligt arbejde byggeproces

Bekendtgørelse nr Bygherrens pligter - PDF Free Downloa

Kabinen bør indrettes, så uhåndterlige og/eller tunge emner kan vendes og op-stilles med tekniske hjælpemidler (1). 3. Sandblæsning udendørs og ved bygge- og anlægsarbejde m.m. 3.1. Særlige regler for sandblæsning udendørs og ved bygge- og anlægsarbejde m.m. Afsnittet omhandler sandblæsningsarbejde, der ikke foregår i kabine eller hal - bekendtgørelse nr. 590 af 27. juni 1994 om bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. 2. GYLDIGHEDSOMRÅDE 2.1 Regulativet gælder for affald frembragt i Høje-Taastrup kommune og omfatter sortering, indsamling, bortkørsel og behandling af bygge- og anlægsaffald af enhver art, herunder sorterede materialer og produkter, der er egnede ti

• Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde Foruden disse bestemmelser gælder en række detailregler i arbejdsmiljølovgivningen, som har betydning for indretningen af bygninger Ad II.2.1) og V.4) Beløbet angivet i pkt. II.2.1) og V.4) er kontraktværdien, som den er anført i kontrakten. Beløbet tager ikke højde for diverse betalinger i forbindelse med den betingede kontrakt, idet disse betalinger kan variere afhængig af tidspunktet og vilkårene for den tyske godkendelse

Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (§ 161 - § 165

da En kontrakt, hvorved en ordregivende myndighed overdrager en anden ordregivende myndighed at udføre et bygge - og anlægsarbejde, udgør en offentlig bygge- og anlægskontrakt i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 93/37/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og. 1 Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 2 Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Kontaktperson: Teknisk chef Uffe Schleis

I bilag 1 findes anmeldelsesskemaet for midlertidige støj-, støv- og/eller vibrationsfrembringende bygge- og anlægsarbejder. Der gøres opmærksom på, at aktiviteter, som ikke er omfattet af forskriften, men omfattet af anmeldeordnin Såfremt opgaven udføres af eksterne leverandører eller vedrører et bygge- og anlægsarbejde gælder følgende lovgivningsgrundlag; 1. Udbudsdirektivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlig Det har til formål at skabe en ensartet og rationel sagsbehandling for bygge- og anlægsarbejder, samt en sikring af den økonomiske styring i Skanderborg Kommune. Regulativet angiver de faser, hvori et bygge- og anlægsarbejde opdeles og forelægges til politisk beslut-ning. 1.2 Anvendelsesområd Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), bilag 3

S UDBUDSBEKENDTGØRELSE

MOBILT FØRSTEHJÆLPSUDSTYR - Life2save

vinterbyggeri jf. Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 477 af 18.05.2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts med tilhørende vejledning. v. Det påhviler Rådgiveren løbende at holde Bygherren orienteret om byggeriets stade og udvikling samt om forhold, som er af betydning for byggeriets gennemførelse og i henhold til aftale om forpligtende kommunalt samarbejde). § 2. Stk. 1. Forskriften gælder ved midlertidigt offentligt og privat bygge- og anlægsarbejde, fx nybyggeri, nedrivning og renovering af bygninger, vejarbejde, sporarbejde og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.

Systemstilladser - opstilling mv

populær: