Home

Svovlbrinte udslip

En person som forsøgte at komme dem til undsætning blev også forgiftet, men ser ud til at overleve. Svovlbrinte eller hydrogensulfid, der dannes ved forrådnelsesprocesser, er en af de mest dødelige gasser, vi kender. Den karakteristiske stærke lugt af rådne æg advarer kun i begyndelsen, da stoffet lammer lugtesansen Børnehuset Trilobitten i Aakirkeby på Bornholm er evakueret på grund af udslip af svovlbrinte. I alt er 56 børn og 19 voksne blevet evakueret. Det skriver Bornholms Regionskommune. Det drejer sig om Børnehuset Trilobitten i Aakirkeby, hvor alle børn og voksne er blevet evakueret til den.

BORNHOLM: Der blev tirsdag formiddag omkring kl. 09.30 konstateret et udslip af formentlig svovlbrinte ved børneinstitutionen, Trilobitten, på Grønningen i Aakirkeby. Institutionen har gennem en kortere periode været plaget af lugtgener fra deres kloak.Efter gennemspuling af kloakledningsnettet blev lugtgenerne kortvarigt værrre 'Svovlbrinte stinker, men dræber uden lugt'. Dansk Kemi (2018) 'Incomplete understanding of biogas chemical hazards — Serious gas poisoning accident while unloading food waste at biogas plant', Journal of Chemical Health and Safety (2018), DOI: 10.1016/j.jchas.2018.05.004 'Stort udslip af giftig gas ved aflæsning af madaffald', Dansk Kemi. kan overleve et udslip af svovlbrinte, fordi de er i stand til at lukke af for omgivelserne med deres skaller. Nedgravede muslinger kan føre deres ånderør højere op i vandet, hvor der er mere ilt. Dykkere har for ek-sempel set sandmuslinger, hvis rør normal sidder ved bundens overflade, føre rørerne op til 20-30 cm op i vandet under. Børneinstitution evakueret efter udslip af gas fra vandlås Ingen menes at have taget skade, selv om svovlbrinte gennem længere tid har sivet ud i bornholmsk institution

Fiskere forgiftet af svovlbrinte - NIPSEC

Svovl udledes fra husdyrgødning i form af svovlbrinte, der hurtigt omdannes i atmosfæren til svovldioxid, og som dermed har samme effekter som svovldioxid. Studiet viser, at i husdyrtætte områder udgør svovl fra husdyrgødning omkring halvdelen af det hidtil kendte udslip af svovl (i form af svovldioxid) til atmosfæren Svovlbrinte er en usynlig og uhyre giftig gas med en stank som rådne æg. Mange mennesker og husdyr er i tidens løb omkommet af svovlbrinteforgiftning. Det er ikke muligt at afgøre ved hjælp af lugtesansen om en lokalitet er farlig på grund af en forekomst af svovlbrinte, idet svovlbrinte lammer lugtesansen ved høj koncentration af gassen Ingen menes at have taget skade, selv om svovlbrinte gennem længere tid har sivet ud i bornholmsk institution. En børneinstitution i Aakirkeby på Bornholm blev tirsdag morgen evakueret på grund af et udslip af den giftige gas svovlbrinte. Først var meldingen, at 100 børn var blevet evakueret. Rapporten beskriver produktionen af svovlbrinte (H 2 S) i fjordbunden i 1998 på de tre stationer og mængden af H 2 S i vandsøjlen i Dybet. Resultatet af undersøgelsen er bl.a. brugt til at vurdere årsag og kilde til det H 2 S-udslip, der fandt sted i august 1997 i forbindelse med det omfattende iltsvind i store dele af Mariager Fjord

En børnehave med 56 børn og 19 voksne er blevet evakueret fra institutionen Trilobitten i Aakirkeby på Bornholm. Det skyldes et udslip af svovlbrinte, bekræfter Bornholms Politi i en pressemeddelelse. Det oplyses desuden af servicedirektør Johannes Nilsson fra Bornholms Regionskommune over for Ritzau Parker Hannifin er den førende udbyder indenfor motion & control teknologier. Parker leverer alt fra komponenter til komplette løsninger til olie & gas applikationer

En børneinstitution i Aakirkeby på Bornholm blev tirsdag morgen evakueret på grund af et udslip af den giftige gas svovlbrinte. Først var meldingen, at 100 børn var blevet evakueret, men senere viste det sig, at der var tale om 56 børn og 19 voksne. Tirsdag eftermiddag oplyser Bornholms Politi. Svovlbrinte har en stærkt ubehagelig lugt, og kan fornemmes i selv lave ppb-koncentrationer. Lugten kan være kilde til mange beklagelser fra omgivelserne, og mange steder er svovlbrinteniveauer pålagt snævre grænser for at sikre, at emissioner er indenfor acceptable grænser bundvending, fænomen, hvor der pludselig siver eller bobler methan, svovlbrinte og andre gasser op fra den iltfrie bund, bl.a. lavvandede områder i fjorde. Der kan boble så meget gas op, at det river materiale fra bunden med op i vandet, deraf udtrykket bunden vender Aakirkeby. En børneinstitution i Aakirkeby på Bornholm blev tirsdag morgen evakueret på grund af et udslip af den giftige gas svovlbrinte. Først var meldingen, at 100 børn var blevet evakueret, men senere viste det sig, at der var tale om 56 børn og 19 voksne. Tirsdag eftermiddag oplyser.

8.Svovlbrinte Overalt, hvor vand eller slam med organisk materiale står uden konstant tilførsel af ilt, kan sulfatreducerende bakterier lave svovlbrinte.Selv i slamlag på få cen-timeters tykkelse kan der dannes tilstrækkelig svovlbrinte til at udløse forgift-ningssymptomer - Udslip af især svovlbrinte fra biogas via sikkerhedsventiler og ved ufuldstændig forbrænding i fakkel. - Støv fra håndtering af støvende biomasse. - Ammoniakfordampning fra separation af afgasset biomasse og oplagring af fiberfraktion. - Svovlbrinte fra CO2€opgraderingsanlæg Støj - Intern transport Udslip af svovlbrinte Udslip af brandfarlig gas Eksplosiv atmosfære i beholder (ved indsivning af luft) 30. august 2018 4 . Gasolie og fuelolie Det giver et lavt CO 2 udslip. Faktisk udledes der kun ca. 60 % CO 2 i forhold til, hvis man skal have samme energimængde fra kul. En anden fordel ved naturgas er, at den kun indeholder ganske små mængder svovl, og det er som regel som svovlbrinte (H 2 S), der er nemt at fjerne. Derudover giver forbrænding af naturgas hverken aske, støv.

Børnehave ramt af udslip af svovlbrinte - 56 børn evakueret

 1. på dels på fysiske modeller for udslip og dels på simple standardberegninger af ventila-tionens indvirkning på udslip (gas, dampe eller tåger), efter EN 60079-10 ref. /12/. Komplikationer i beregningerne kan opstå hvor hulstørrelser for f.eks. flangelæk o.l. ikke er kendte, og der ikke findes vejledning at hente i standarder
 2. Lugtgenerne, som startede en mistanke om udslip af svovlbrinte på børneinstitutionen Trilobitten i Aakirkeby, stammer tilsyneladende fra en tørlagt vandlås i et baderum. Det melder Bornholms Politi. Institutionen holder dog lukket onsdag for, at Arbejdstilsynet kan undersøge bygningerne og dermed udelukke enhver fare ved at opholde sig de
 3. En børneinstitution i Aakirkeby på Bornholm er blevet evakueret tirsdag morgen på grund af et udslip af svovlbrinte. Det oplyser servicedirektør Johannes Nilsson fra Bornholms Regionskommune

Udslip af svovlbrinte i institution - Kriminalmagasinet

 1. Der er risiko for, at vi mennesker i fremtiden skaber disse problemer selv med vores store udslip af drivhusgasser og overgødning. Der er f.eks. i Østersøen problemer med iltfrie havbunder og det påvirker fisk og andet. Det er ikke så godt, hvis store arealer af havbunde blev iltfrie, så ville livet i havene blive hårdt ramt
 2. dre end 0,1 ppm) kan den menneskelige lugtesans registrere svovlbrinte. Det kan derfor være til stor gene at være nabo til et spildevandsanlæg, hvorfra der er udslip af svovlbrinte. Svovlbrinten lammer vores lugtesans
 3. Vuggestue og børnehave evakueret efter udslip af giftig gas. Svovlbrinte eller hydrogensulfid er en farveløs, vandopløselig, letantændelig og meget giftig gas, der danner eksplosive.

Svovlbrinte stinker, men dræber uden lugt Videnskab

 1. Svovlbrinte har også det kemiske navn hydrogensulfid. Det er en farveløs gas, der har en lugt i lave koncentrationer af rådne æg. Den er meget giftig, brandfarlig og kan påvirke luftvejene. Det står endnu uklart, hvad udslippet skyldes, men det er i gang med at blive undersøgt tirsdag formiddag. - Det er en relativt nybygget institution
 2. Benzin detektorer anvendes typisk på renseanlæg i forbindelse med indløbsbygværker for at detektere evt. olie/benzin udslip i kloaksystemerne. Svovlbrinte dannes i forbindelse med nedbrydning af organisk materiale under anarobe forhold. Dette kan f.eks. være kloaker og pumpebrønde
 3. blevet slået ihjel af iltsvind - måske sammen med et udslip af svovlbrinte. Ålegræs og lys Man ved, at en øget mængde næringsstoffer i vore farvande op gennem 1970'erne og 1980'erne har forringet lysforholdene og dermed indskrænket det område, hvor ålegræs kan vokse. Siden slutningen af 1980'erne og frem til i dag er der.
 4. Samme melding fik borgerne også på et borgermøde i sidste uge. Meldingen fra Ørsted om, at de ikke kan garantere, at der ikke vil lugte af svovlbrinte, bekymrer den kommende nabo til anlægget Henrik Thorø Jensen. - På mødet blev der spurgt, om Ørsted synes, de havde været en god nabo i Kalundborg. Det svarede de nej til, siger han
 5. Når anlæg lugter , så er det rågas der slipper ud. Eller når filtrene er tærede væk. Idet svovlbrinte æser alle jernfiltspåner hurtigt. Specielt i blandede anlæg , der også tager husholdningsaffald , synes der at have været problemer. Når det nu lugter i Kalundborg, så er det på grund af udslip af svovlbrinte
 6. Svovlbrinte årsag til giftudslippet på Bornholm Svovlbrinte er den eneste mulige årsag til giftudslippet på Bornholms Hospital sidste år, konkluderer ekspertrapport. . Der kan gå måneder, før de forgiftede ansatte er helt r
 7. Denne artikel omhandler udslip af tarmgas. Opslagsordet har også en anden betydning, se Prut (flod). En prut (slang for fjært, latin: flatus) er et udslip af tarmgas fra endetarmen. Svovlbrinte i denne gas giver en ubehagelig lugt. Pga. tarmfloraen er udslippene både naturlige og uundgåelige

S, svovlbrinte, er en giftig og brændbar gas, som er tungere end luft og kan ophobes i fordybninger og lukkede rum. På åbne arbejdsområder er det mindre sandsynligt, at svovlbrinte vil udgøre en helbredsrisiko. Svovlbrinte kan imidlertid ophobes på indelukkede områder og i den øverste del af lagertanke, de Den integrerede vuggestue og børnehave Trilobitteen i Aakirkeby på Bornholm vil også være lukket onsdag, efter både børn og personale blev evakueret onsdag, da målere viste udslip af svovlbrinte i institutionen CAFO's kan være voldsomme luftforurenere. Folk, der bor i nærheden af dem, lider ofte af konstant udsættelse for lugtgenerne og de toksiske virkninger af ammoniak og svovlbrinte. Lave niveauer af ammoniak og svovlbrinte kan irritere øjne, næse og hals og høje niveauer kan være dødelig Kort sagt har medarbejderne symptomer som de normalt ikke ville have, og tilmed symptomer som tilhører vidt forskellige koncentrationer af svovlbrinte. Hvis det virkelig er svovlbrinte som er synderen, bør du som minimum levere en forklaring på hvorfor svovlbrinte på netop Bornholms Hospital opfører sig anderledes end andre steder

Svovlbrinte (hydrogensulphid) kan dannes over 150 C 11. TOKSIOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER) Laboratorie data: Hud irritation, sensibilisering / overfølsomhed, øje irritation, og akut giftighed ved optagelse gennem munden: test på analoge produkter viste ingen betydelig sundhedsfare. Af kalkulation LD 0>>2000mg/kg Børneinstitutionen holder lukket onsdag, hvor Arbejdstilsynet undersøger faciliteterne for at udelukke enhver tvivl om eventuel fare ved at opholde sig i bygningen på grund af svovlbrinte. Politiet oplyser, at 56 børn og 19 voksne fra børneinstitutionen blev evakueret i formiddags, da der var frygt for et udslip af svovlgas Udslip af saft fra ensilage. Afløb fra pladser med plantemateriale, flis og sand. Farer ved disse typer forurening kan være: Organiske stoffer bruger ilten i vandet under nedbrydning og kan føre til at fisk og smådyr kvæles. Sand kan lægge sig over gydebanker og ødelægge fiskeæg samt levesteder for smådyrene

Børneinstitution evakueret efter udslip af gas fra vandlås

Forurening i Vandløb - Velkommen til Næstved Kommun

Syd- og Sønderjyllands Politi fik torsdag aften klokken 20.52 anmeldelse fra en buschauffør om, at hans bus formodentlig var blevet ramt af en genstand det er udslip af næringsstoffer og pesticider også, fordi de ændrer vandmiljøet og levebetingelserne for flora og fauna i den vilde natur. Om dyrevelfærden er tilfredsstillende, er et etisk spørgsmål, men alene den kendsgerning at emnet tages op i samfundsdebatten tyder på, at det har en vis relevans Svovlbrinte (H2S) 5.3 Anvisninger for brandmandskab Særligt beskyttelsesudstyr: Tilpas for omgivelsesbrand PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Beskyttelsesudstyr skal bæres. Ubeskyttede personer skal holdes borte. 6.2.

Svovl i atmosfæren kommer også fra landbruget - DC

at der i 2011 kun har været få observationer af udslip af svovlbrinte fra hav-bunden. English summary . At the end of November, oxygen deficient areas were found in the Sound, the deepest parts of the South Western Baltic, Mariager Fjord, Knebel Vig and Aabenraa Fjord 56 børn og 19 voksne fra børnehuset Trilobitten i Aakirkeby er tirsdag formiddag evakueret, efter at der er konstateret et udslip af den giftige gas svovlbrinte i børnehuset. Det oplyser Bornholms Regionskommune. - Det samlede beredskab er sat ind på, at situationen håndteres bedst muligt, og umiddelbart er der ikke sket overlast på nogen 2 udslip måles med godkendt måleudstyr, dette for at kortlægge hvor og hvornår udslippet er kraftigst. Det gøres ved hjælp af bærbar gasdetektor, fast installerede gas detektorer samt trækprøvningsrør. For at kortlægge 2 koncentrationen i ventilationssystemet fra de enkelte områder, foretages de Svovlbrinte (H 2S) Brint (H 2) Ammoniak (NH 3) Kulilte (CO) spor ler øget udslip kan derfor få en uheldig indfly-delse på ozonlaget, der er med til at beskytt Selvom disse bakteriehinder er udtryk for en uønsket miljøtilstand, så er bakterierne alligevel til gavn, fordi de oxiderer svovlbrinte og dermed kan udgøre en effektiv barriere imod svovlbrinte-udslip til havvandet

56 børn evakueret: Giftigt gasudslip i børnehave og vuggestue

svind med store områder udsat for kraftigt iltsvind og udslip af giftig svovlbrinte (Figur 1 og 2). Arealudbredelsen af iltsvind topper som regel i sidste halvdel af september. I 2010 er det totale iltsvindsareal væsentlig la-vere end tidligere år. I de lokale områder med iltsvind er ca. halvdelen af disse arealer stadig ramt af kraftigt. Dampe fra ammoniak, klor, svovlbrinte og CO 2 er alle gasarter, som i store mængder er farlige. Det handler om at opdage et udslip i tide. Derfor passer gasdetek-teringsanlægget perfekt i det sortiment, vi tilbyder. Ja, vi har store forventninger til det nye forretnings-område, siger driftsdirektør Allan Nykjær Pedersen. Fakt En børneinstitution i Aakirkeby på Bornholm er blevet evakueret tirsdag morgen på grund af et udslip af svovlbrinte. Det oplyser servicedirektør Johannes Nilsson fra Bornholms Regionskommune. I alt er 56 børn og 19 voksne blevet evakueret Ved aflæsning af madaffald på et biogasanlæg blev bygningen fyldt med blandt andet giftig svovlbrinte-gas. Under marginalt andre omstændigheder var fem personer omkommet. Præcis hvilke gasser, der blev frigivet, og årsagen til gasudviklingen er ukendt Forurening forårsages af frigørelsen og/eller udslip af miljøfremmede stoffer. For at blive kategoriseret som en forureningsproces skal den være sket pga. menneskelig aktivitet. Forurening er derfor betegnelsen for en tilstand, hvor bestemte faktorer (røg, støj og møg) findes i så stor mængde, at det overskrider grænsen for.

Parker: Løsninger til olie & gas - Parke

Frank Huess Hedlund of COWI, Copenhagen | Read 145 publications, 3 answers, and contact Frank Huess Hedlund on ResearchGate, the professional network for scientists En børneinstitution i Aakirkeby på Bornholm er blevet evakueret tirsdag morgen på grund af et udslip af svovlbrinte. Gå til hovedindhold CF SKF top menu left Det kommer bag på de fleste, hvor meget ekstra et unødigt højt vandforbrug koster. Med en kubikmeterpris på mellem 40 og 60 kr. - i nogle kommuner endda helt op til 80 kr. - kan det betale sig at holde styr på sit forbrug

GasDetect - Overvågning af H2S-udslip og lugtgener i

VOC'er har mange kilder: Fordampning af brændstof, ufuldstændig forbrænding, udslip fra industrielle processer, brug af organiske opløsningsmidler m.m. Dampe fra eksempelvis benzin og sprinklervæske eller fra industrien medvirker til forureningen. Derfor er der genvindingsanlæg på tankstationer, der skal fange benzindampene. Ozo Naturgas er et meget rent brændsel med et lavt indhold af svovl (mest som svovlbrinte, H 2 S), der ret let kan fjernes. Da naturgas i det væsentlige består af methan, har den et højt indhold af brint og giver dermed et lavt udslip af kuldioxid — kun ca. 60% af det, der kommer, når den samme energimængde fremstilles ved forbrænding af kul Svovlbrinte er i vand en svag syre/base. Ved pH-værdien 7 er indholdet af. svovlbrinte og hydrogensulfid lige store, og ved pH 8 er der 90%. hydrogensulfid. Svovlbrinte er tungere end luft, hvilket kan stille krav til ventilation på et. vandværk FAABORG: Flere beboere omkring Chr. IX's Vej, Østerbrogade, Strandgårdsparken og Svendborgvej er ved at miste tålmodigheden med de ansvarlige for Faaborgs spildevandsafdeling. I de seneste. København får fremover blandet 30 % biogas i bygassen, og dermed skruer 300.000 københavnere ned for deres CO2-udslip. Københavns teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal åbnede onsdag den 23. oktober for indblandingen af biogas i bygassen

bundvending Gyldendal - Den Store Dansk

svovlbrinte og mercaptaner med en afprøvet og kendt teknologi med aktiv kul genere-ret specielt til at optage disse stoffer. Testresultater fra leverandøren viser, at renseef-fekten er betydeligt større end 30%2. For svovlbrinte er reduktionen over 99%. Testre-sultaterne kan ses på appendix 2 Fyrtårnsprojektets nyhedsværdi er bl.a. betydelig reduktion af lattergas-udslip samt højeffektiv håndtering af svovlbrinte-problematikken, uvedkommende vand og miljøfremmede stoffer. Desuden introducerer projektet nye processer og proces-kombinationer, som både forøger renseanlæg MAGNA3- og UPE-pumperne udgør et bredt program af små, mellemstore og store cirkulationspumper med kommunikationsudstyr og motor med elektronisk hastighedsregulering baseret på motorteknologi med permanent magnet (PM) og kompakt stator Klik på billedet om førstehjælp ved udslip af gyllegas. At gylle under visse omstændigheder kan være livsfarlig, ved de fleste landmænd. Men når der er travlt på bedriften, glemmer man måske sikkerhedsrutinerne for håndtering af gyllen. De seneste uger har der været flere uheld med svovlbrinte på kvægbedrifter, hvor køer er omkommet

Naturgas - Bliv klogere på det fossile brændsel naturga

udslip af svovlbrinte fra havbunden hæmmer dem /2,3/. Selvom vandet i de danske far-vande er blevet klarere gennem de seneste år, kan havbunden stadig være præget af tidligere tiders belastning med næringssalte og mulig-vis hæmme ålegræsset. Vores hypotese er, at havbundens sammen-sætning sammen med lyset er med til at be stedet udslip af nogle andre gasser, der er meget sundhedsskadelige. Det kunne fx være kræftfrem-kaldende kulbrinter (CxHy) og dioxiner (chlor-gasser), der er organiske oplø sningsmidler og som er me-get farlige ved indånding. Ved indånding af disse organiske opløsningsmidler, bliver fedtvævet i hjernen ødelagt, hvilket især svovlbrinte (H2S). På beholdere med teltoverdækning vil svovlbrinte kunne blive opløst i kondensvand dannet på indersiden af teltdugen. Denne opløsning kan potentielt føre til en syredannelse i kondensvandet. Hvis kondensvandet løber ned langs teltdugen og kommer i kontakt med betonvæggen, kan det påvirke betonens holdbarhed

DR P4 Bornholm - *** OPDATERING: Lugtgenerne, som startede

Denne artikel omhandler udslip af tarmgas. Opslagsordet har også anden betydning, se Prut (flod). En prut (slang for fjært, latin: flatus) er et udslip af tarmgas fra endetarmen. Svovlbrinte i denne gas giver en ubehagelig lugt. Pga. tarmfloraen er udslippene både naturlige og uundgåelige reducere udslip af CO2 og andre klima-gasser inkluderer i høj grad tiltag til at erstatte fossile brændsler som kul, olie og naturgas med vedvarende energi som vind, sol og vandenergi samt biomasse til energi. Selvom biomasse til energi giver udslip af CO2, vil balancen ofte være neutral, da biomassen er dannet ved at solen Der blev hentet sand, grus og ral op fra fjordbunden ved stiksugning, hvilket kan efterlade op til 10 meter dybe sugehuller med en diameter på 10-50 meter. På grund af de lokale forhold i fjorden eksisterer disse sugehuller forsat, og de kan måske medvirke til iltsvind og udslip af svovlbrinte, så fjordens liv ødelægges, og fiskene. Mistanke om forgiftning med svovlbrinte bestyrkes af en lugt af rådne æg og hvis der er skrevet nogen form for besked fra personen som er forgiftet/har begået selvmord. Endvidere kan ofte ses dåser, bøtter, skåle/spande som er brugt til at blande de kemiske stoffer Der var tilladelse til udledning af vandet til en å (Lintrup v Rødding i Jylland)- dog efter passage af to laguner. Det var en god idé med laguner til buffer, for helt rent var det ikke, har selv udført analyser af ammonium/ ammoniak og sulfid/ svovlbrinte og begge var tilstede i små mængder

Det er dog indholdet af svovlbrinte i bundslammet, som har startet en aggressiv og i øvrigt eskalerende tærings-proces, der på blot 3-4 år har gjort stålrørene næsten papir-tynde - ja nogle steder sågar lavet huller i rørene overophedning kan der være risiko for dannelse af svovlbrinte. 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld Personlige forholdsregler : Undgå kontakt med øjne og hud. Advar andre ved markering af spildet. Beskyttelses af miljøet : Oppump eller opsaml så meget af spildet som muligt. Kan spildet ikke fjernes i løbet af kor Flere steder har der været udslip af giftig svovlbrinte fra bunden. Det gælder bl.a. for Skive Fjord, Mariager Fjord og Nørrefjord i Helnæs Bugt. I Skive Fjord og Lovns Bredning er bundvand med svovlbrinte vældet op til overfladen, og fisk og bunddyr er døde. Status i dybere område 2. Høj Svovlbrinte effektivitet, restindhold ned til under 1 ppm i den opgraderede gas. 3. Den høje separeringseffektivitet sikrer også et metan-udslip på under 0,1% 4. Trykløs proces, der ikke alene gør anlægget billigt, men også nemt og sikkert at betjene. 5. Høj effektiv absorbervæske sikrer små dimensioner. 6

populær: