Home

Forskel på humaniora og hermeneutik

Hermeneutik og fænomenologi - Studie - Jubii Deba

 1. Jeg mener at i fænomenologien tager man 100% udgangspunkt i individets forestilling og prøver at forstå det. Siger personen at der står en gul elefant gør der det (Thomas-theoremet). I hermeneutikken er man mere opmærksom på at der er en reel verden, og man ser mere på hvordan de enkelte individer påvirker hinandens forestillinger
 2. Humaniora og samfundsvidenskaberne interesserer sig for mennesker og samspillet mellem dem. Humanisten studerer den enkeltes psyke, identitet, normer, værdier, etik, moral og bevidsthed og har fokus på det unikke og historisk enestående - det, som kun sker én gang
 3. delig opfattelse er at positivisme knytter sig til naturvidenskaben, mens hermeneutik benyttes i humaniora. Positivismen repræsenterer den filosofiske grundholdning, at viden er det, vi kan se, høre, måle og veje, at denne viden kun kan nås gennem en metodisk, videnskabelig observation af virkeligheden
 4. I den litterære hermeneutik, der beskæftiger sig med skønlitterære tekster, er grundproblemet digtningens særlige status i forhold til virkeligheden. Skønlitterære værker kan til forskel fra dagligsprogets meddelelser ikke verificeres og kan med samme ret fortolkes på flere måder, afhængigt af den valgte sammenhæng
 5. Get YouTube without the ads. Working... Skip trial 1 month free. Find out why Close. INTRO til Fænomenologi og hermeneutik Malene Erkmann. Loading... Unsubscribe from Malene Erkmann
 6. Set med fænomenologien kan man så sige at den kan hjælpe pædagogen til at forstå barnet lige nu og her i situationen, og erkender at barnet har en anden livsverden og dermed andre reaktions mønster og behov end en voksen, og at man ved hermeneutikken kan skabe en større forståelse af hvorfor barnet har det sådan, f.eks. ved samtaler.

Kløften mellem naturvidenskab og humaniora bliver dybere

Denne artikel introducerer tre kvalitative forskningstilgange: fænomenologi, hermeneutik og Grounded Theory. Desuden beskriver den, hvilken type viden hver enkelt tilgang gør det muligt at opnå. Fænomenologi, hermeneutik og Grounded Theory er tre forskningstilgange, som kan anvendes, hvis man er interesseret i at beskrive menneskers erfaringer idet de er med til at pege tilbage på sin afsender og derved sige noget om denne. Alligevel repræsenterer nedfældet sprog dog et særligt interessant perspektiv: Skriftligheden er et vidnesbyrd om, at sproget kan løsrive sig fra talen. I skriftlig form er alt overleveret 1 Gulddal og Møller i Hermeneutik - en antologi om forståelse s. 3 - både på sundheds- og socialområderne, hvilket kan være udfordrende for en målgruppe, der typisk en kendetegnet ved at være udsat. Hvad angår misbrugs- og psykiatrisk behandling er mulighederne er lige nu, at behandlingen for stof- og alkoholmisbrug ligger i kommunalt regi, mens behandlingen af psykiske sygdomme ligger Hermeneutik, fortolkning og forståelse hos Hans-Georg Gadamer Af Joachim Ohrt Fehler Den tidlige hermeneutik, som Hans-Georg Gadamer stod for, tog udgangspunkt i at empiricisme er videnskabelig og dens områder er naturen og det der er objektivt, universielt og absolut Induktion er altså baseret på generalisering, det er derfor oplagt at forhindre ens forforståelse i at have indflydelse på indsamlet data og observationer. En induktiv tilgang til vores opgave kunne være at lave spørgeskema undersøgelser og herved indsamle statistisk data. Eksempler på induktive undersøgelsesspørgsmål kan se således ud

Hvad vil du vide? - Videnskabsteor

 1. Fx sorterer historie under humaniora på Københavns Universitet, mens det sorterer under samfundsfag på Aalborg universitet. Derfor kan du i AT sammenhæng også anvende historie som både et humanistisk og et samfundsfagligt fag, hvilket vil sige, at du i princippet kan kombinere det med alle fag
 2. Historie handler om, hvad vi kan vide og sige om fortiden, og at både vore spørgsmål til og udsagn om fortiden altid vil være påvirket af og påvirke den tid, vi lever i. Historisk metode er betegnelsen for den fremgangsmåde vi anvender for at få viden om og erkendelse af fortiden. Vi arbejder ud fra vores forhåndsviden om det emne vi.
 3. Men i 1980´erne sker et paradigmeskift i det politiske syn på den frivillige sektor og de frivillige sociale indsatser. Man så nu de frivillige organisationer som repræsentanter for en mere konkret og mellemmenneskelig solidaritetsform end den offentlige sektor kunne yde
 4. delig sidst i 1800-t., da samfundsvidenskab begyndte at få universitetsstatus og karakter af systematisk videnskab
 5. Men det ændrer ikke på, at fænomenologi og hermeneutik hænger sammen, hvad Ricoeurs kalder, at hermeneutikken podes på fænomenologien, altså at fænomenologien forudsætter en hermeneutik (Rendtorff, 2004, p. 282). Se fx Ricoeurs diskussion af fænomenologi og hermeneutik i artiklen Phenomenology and Hermeneutics (1975)

hermeneutik Gyldendal - Den Store Dansk

Den væsentligste forskel på et bachelorprojekt og de opgaver, du skrev på 1. og 2. år er, at du skal vise, at du er i stand til at diskutere projektets videnskabsteoretiske og metodiske ståsted. Og at du skal være klar og præcis i din brug af begreber En gennemgang af den videnskabsteoretiske model - giver indblik i hvordan man kan bruge videnskabsteori i praksis Disse principper kan være forskellige fra fag til fag. Der er således forskel på at fortolke litterære, juridiske og teologiske tekster, de kræver hver især specielle forudsætninger og kompetencer, og tilsvarende har man skelnet mellem en filologisk, en juridisk og en teologisk hermeneutik Om Clintons gruppepres, stormløbet på ytringsfriheden og rygmarvsreaktionernes æresgarde marts 23, 2019 Du og det, skak og natur, vellykket og katastrofal teknologi marts 21, 2019; Læserens hævn over forskeren - islamkritik som hermeneutisk oplysning marts 19, 201

kortere indlæggelser og senere til ambulant diagnostik og behandling. Alt tyder på at denne udvikling fortsætter og regeringens ekspertpanel arbejder ud fra en forudsætning om, at antallet af senge på de pågældende sygehuse falder med 20 % frem til 2020 og at den ambulante behandling stiger med 50% (1) I forhold til kvalitativ forskning betyder det, at metodologiens sammenhæng af begreber og metoder [må] respektere 'selve sagen', dvs. forsøge at forstå mennesket på en ikke ringere måde end sådan, som vi i dagligdagen forstår nære venner og os selv (Keller, unpub., p. 1) Humaniora er - som navnet indikerer - en videnskab, som undersøger og beskriver mennesket som et tænkende, følende, skabende og handlende væsen. På det konkrete plan undersøges menneskeskabte værker (film, bøger, malerier, bygninger og musik), mens det på det abstrakte plan er menneskets tanker og handlinger, der analyseres Kunst, hermeneutik og teknovidenskab Ph.d.-afhandling af Pernille Leth-Espensen Dansk Resumé I de seneste 10-15 år har flere og flere kunstnere bevæget sig fra atelier'et og ind i laboratoriet og er begyndt at skabe værker med teknologier og processer fra bl.a

• Kvale forsøger at tillempe validitets- og reliabilitetsbegrebet til den kvalitative verden • Han taler f.eks. om at validere interviewpersonernes udsagn • Han kommer også med bud på, hvordan realibilitetsovervejelser kan integreres i en kvalitativ undersøgelse • Og han argumenterer også for, hvordan resultater a Indtil han udbrød: »Hermeneutik!«. Det var det ord, han havde glemt på et tidspunkt i historien, hvor andre efterhånden dårligt kan tale om hermeneutik uden at komme ind på Gadamer, som man igen dårligt kan nævne uden at komme ind på én specifik titel: Nemlig hovedværket Sandhed og Metode fra 1960 Hvad er induktion og deduktion? Man kan producere ny viden ud fra en induktiv eller en deduktiv tilgang. Når man arbejder induktivt, betyder det, at man begynder sin undersøgelse i empirien, i den konkrete situation, og herudaf forsøger at udlede en generel sammenhæng eller et mønster Men i løbet af Sandhed og metode ændrer begrebet sig, sådan at det også ofte betyder Gadamers specifikke bud på, hvad fortolkning så er. Og fordi hans bud på dette spørgsmål ikke leverer objektive regler - en magt, en metode - blev han stort set omgående beskyldt for subjektivisme Hermeneutik •Hans-Georg Gadamer (20. århundrede) •Fortolkning (hermeneutiske spiral) •Indleve sig i tekstens bevidsthed - hvad vil man med teksten, hvad betyder den, forfatter og tid den er skrevet i •Afgørende forskel på videnskab om naturen i forhold til om mennesker og samfund •Forståelse er altid en tolknin

Indenfor humaniora findes alle de sprogfag der undervises i på gymnasiet, da disse jo er særegne for menneskearten, og som sådan derfor ikke er naturlige. Sprogfagene der for nuværende undervises i på Fjerritslev Gymnasium er engelsk, tysk, spansk, fransk, dansk og almen sprogforståelse (AP) 2.5. Metode og analysestrategi Efter i dette indledende kapitel at have set nærmere på fravalg og afgrænsninger ift. opgaven og dens problemformulering, klimadebattens historik og opgavens teoretiske udgangspunkt, vil denne sidste del inden analysen se nærmere på den anvendte metode og analysestrategi At analysere, observere og vurdere menneskers færden på sociale medier samt forsøge at skabe et resultat, der kan hjælpe smykkebranchens mindre virksomheder til en bedre forståelse af den hypermoderne forbrugers behov, kræver netop, at vi ser på relationen mellem individer og den virkelighed, som de her har produceret Det er ikke nemt for terapeuten at skjule sin egentlige overbevisning, og forsøget på at skjule og tilbageholde noget, bliver opdaget af klienten. Dog kan ægtheden og ærligheden omkring emotioner i terapeuten bruges konstruktivt. Gennemskuet: Jeg havde håbet på noget, der pegede hen til vores arbejde i terapien Historie vs. erindring Når vi har historie som undervisningsfag, bruger vi meget tid på at undersøge, hvordan fortidens begivenheder har udspillet sig, hvad årsagerne til disse var, og hvilken betydning de har haft

fulgt med på sidelinien, og tålmodigt har opmuntret. De har, på hver deres måde, bidraget positivt til udarbejdelsen af dette speciale. Jeg skylder en særlig tak til de nyuddannede sygeplejersker der deltog i pilotinterviewet, og til de syv nyuddannede sygeplejersker, der deltog i interviewene, og dermed vist Ved at gøre lektiehjælp og faglig fordybelse til en integreret del af skoledagen, kan vi bedre sikre et ordentligt fagligt udbytte. Lektiehjælp og faglig fordybelse skal bruges, så både fagligt stærke elever og fagligt svage elever bliver udfordret, og får den nødvendige tid og hjælp til at lære og forbedre sig faglig Mennesket er forstående, fortolkende og forstår på baggrund af fortolkninger. Dén filosofiske disciplin, der beskæftiger sig med fortolkning og forståelse, kaldes hermeneutik. Spørgsmål: hvis mennesket forstår begreber på en bestemt måde, hvilken betydning har det for dem og deres handlinger? (hvor kender det til begrebet fra?

Positivismen har dens fundament i naturvidenskaben, mens hermeneutikken hører til i de humanistiske fag. Positivister vil gerne arbejde sig hen imod et facit og finde det endegyldige svar på det stof, de arbejder med, mens hermeneutikerne er mere åbne over for relativistiske forklaringer. Fysikeren, der er positivist, har en fast o.. Registreringerne er knyttet til de enkelte forskere samt universitetets fakulteter, institutter og faggrupper. I VBN finder du eksempelvis peer reviewed publikationer, konferencebidrag, bøger, rapporter og ph.d.-afhandlinger. I VBN finder du også mere forskningsformidlende dokumenter som power point præsentationer og foredragsmanuskripter lyse og/eller refleksion når frem til forståelse af sociale fænomener. Hermed bliver fortolkning og forståelse forbundne kar. Nogle forfattere peger på, at analyse og fortolkning er integrerede pr o-cesser, og at der derfor van skeligt kan sondres mellem dem. I så fald er fortolkning også en foru d Al videnskab bygger i sidste ende på empiri /materiale. Alle undersøgelser skal tage udgangspunkt i iagttagelser (fx eksperimenter), data (fx talmateriale), udsagn (fx interviews) eller kilder (fx love og romaner). Hvis ikke, er det spekulation og gætterier og dermed ikke videnskab. Det nytter ikke, at man tror, at noget er på en bestemt måde Vi skriver projekt, der skal afleveres i maj, men allerede nu skal metodeafsnittet afleveres. Vi har nu siddet i timevis og forsøgt at nå frem til et eller andet, men der er ingen af os, der rigtig fatter, hvad det der metode præcist går ud på Hvad er det nu lige epistemologi/ontologi er, og hvad..

eksempel stor forskel på at fortolke en tekst og at undersøge, hvordan hjernen reagerer på forelskelse,« siger Peter C. Kjærgaard, professor i Idéhistorie ved Aarhus Universitet. Metoder er som bageopskrifter Videnskabelige metoder er vores garanti for, at forskerne ikke uden videre kan lade deres egn Det er der hos positivismen. Personlig synes jeg positivisme er godt til mange ting, og hermeneutik er godt til en masse andre ting. Og at sige at det er meningsløst, med det grundlag du giver er nok lige naivt nok. Pointen er at der tolkes på noget som er meningsfyldt, og den tolkning er i sig selv meningsfyldt

Dette indlæg om videnskabsteori er lavet i forbindelse med kandidatuddannelsen IT, læring og organisatorisk omstilling.Her ses der nærmere på flere videnskabsteoretiske fremgangsmåder, der kan anvendes i relation til at besvare en problemformulering På samme måde kan bevidstheden også være rettet mod fænomener, der ikke er et konkret objekt som f.eks. angst eller håb. Intentionaliteten ophæver på den måde opdelingen mellem menneske og verden, idet mennesket på den ene side er rettet mod verden, og verden på den anden side er rettet mod mennesket

en eller flere grænser eller manglen på grænser udgør et problem for noget eller nogen. Du skal udarbejde og vurdere et forslag til en innovativ løsning af problemet. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau Der er mange retninger eller skoler, men naturligvis også forskellige behov, da de humanistiske fag er meget forskellige. Fortolkning af et digt på den ene side og analyse af en fredsaftale på den anden kræver forskellige metoder, og metoderne ændres og forfines hele tiden. Her vil nogle generelle tendenser inden for humaniora blive nævnt Vi tror på, at den viden og de kompetencer, som en organisation har brug for, i stor udstrækning findes i organisationen. Blandt medarbejdere og ledere. Derfor bliver det vigtigt at udvikle en læringskultur med fokus på det, vi sammen skal lykkes med, og måden vi samarbejder om den opgave Videnskabsteori, teori og metode, rennison 1. SEMINAR 2: VIDENSKABSTEORETISK PARADIGME, TEORETISK PERSPEKTIV & METODISK FREMGANGSMÅDE Betina W. Rennison, Ph.d., Lektor, Inst. for sociologi & socialt arbejde, Aalborg Universitet MASTERPROJEKT MODUL, MPA/MPG AAU 2015 DAGENS 'KILLER'-PROGRAM VIDENSKABSTEORI V for værst - og virkelig vigtigt TEORI T for tilgængeligt - og tilmed.

det er jeg så uenig med dig i, forudforståelse er det begreb der bruges i følgende eksempel: For at kunne opfylde et mål, skal man gøre en handling først. (jeg har hørt om en kat der kunne ringe på ved at skubbe til en dims, for at ejeren så kunne komme ud og lukke døren op for katten. se. Bachelor- og kandidatuddannelser er forskningsbaserede, videregående uddannelser, der udbydes af universiteterne. Uddannelserne udbydes inden for de faglige hovedområder naturvidenskab, sundhedsvidenskab, teknisk videnskab, humaniora, teologi og samfundsvidenskab forstå og tackle problemerne med. Narrativ viden er vores vigtigste redskab for sense-making Marianne Horsdal Susanne Idun Mørch/Praksisfortællinger Iagttagelse: To børn spiser kage Jeg kommer ind på personalestuen. Her står to børn, en pige og en dreng på henholdsvis 3 og 4 år og spiser af en stor chokoladekage, som et andet bar Få Humanistisk videnskabsteori af Finn Collin som bog dansk - 9788711348529 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger Saxo.com Dette er vel at mærke en hermeneutisk model som opfatter spillet mellem enhed og forskel som meningsfyldt. Men modellen kan alligevel godt bruges på dekonstruktion, for jeg vil hævde at både hermeneutik og dekonstruktion tænker tekst og fortolkning ved hjælp af en distinktion mellem enhed og forskel. Den største forskel mellem de to ligger

INTRO til Fænomenologi og hermeneutik - YouTub

humaniora på universitet før i tiden var en institution til søgen efter en højere sandhed og visdom, lægger f.eks. regeringen i dag vægt på, at de studerende får færdigheder, der kan gøre sig på arbejdsmarkedet. Derudover er såkaldte eksperter blevet afskaffet; altså folk der har en stor ekspertise og viden inden for humaniora SG 2015 Læsevejledning 1. mødegang side 1 Læsevejledning til læsevejledningerne Du kan ikke være sikker på at få læsevejledninger som denne til alle kurser, og det er ikke noget, du har krav på Professionelle og erhvervsskoler, gymnasier, handels- skoler og community colleges giver eksamensbevis certifikater. modsætning diplomuddannelser certifikater, universiteter og læreanstalter tildele bacheloruddannelse. Ved at sammenligne varigheden af kurserne, kan man komme på tværs af en forskel mellem eksamensbeviset og bacheloruddannelse Historievidenskab og hermeneutik. der til forskel fra naturalismen anlægger en historisk betragtningsmåde på mennesket, samfundet og kulturen

(B. Jakobsen m. fl., 1999, s. 167,) Hermeneutik betyder med ord at forstå, fortolke og tyde. Med hermeneutikken hævder man, at der er forskel på forklaring og forståelse. For udvidelse af vores egen viden og hjælp til forståelse, har vi valgt at arbejde med hermeneutikken for at få svar på den undren, som vi har i forhold til Victoria. 2. Semester Jeg nedskriver nogle korte ord, om de ovenstående begreber. Begreber skal dog ses i relation til temarammen på andet semester, hvor vi skal ud og interview mennesker, og få afprøvet den kvalitative metode The official subreddit of Denmark. jump to content. my subreddit

Fænomenologi vs. hermeneutikken. - Psykologi - Studieportalen.d

{ad_unit_id:App_Resource_Leaderboard,width:728,height:90,rtype:FlashCardDeck,rmode:view,sizes:[[[0, 0], [[728, 90]]]],custom:[{key:env. De er udtryk for den tid og det samfund, de er blevet til i. Derfor skal samfundsmæssige baggrundsfaktorer ofte inddrages til forståelse af bevidsthedsudtryk som litteratur, sagtekster og film. Hermeneutisk metode går ud på at analysere og fortolke menneskelig handlen som meningsfuld

Et eksempel er forskellen på de videnskaber, der beskæftiger sig med naturen, og de der beskæftiger sig med mennesket og kulturen. I modsætning til naturens faste love antages det ofte at mennesket kan træffe frie valg, og at der derfor er stor forskel på de to områder Kvalitativ metode er, når man lytter til folk eller observerer på dem. Man bruger den kvalitative metode, når man ønsker at være mere sikker på, at det er de rigtige forklaringer, man har fat i og ikke er helt sikker på, at man kender alle mulige svar Alle disse produkter er det, vi kalder kultur. Mennesket er altså kulturskabende. Men samtidig er mennesket også kulturskabt - dvs. præget af sine omgivelser. Den menneskelige krop kan ligeledes opfattes som både kulturskabt og kulturskabende. På den måde kan kroppen både opfattes som et kulturelt udtryk, men også som en. Problemet for humanisterne er, at deres indflydelse i vidt omfang er usynlig. Det tager tid at ændre måder at tænke og at erkende, at humaniora siver ind i hverdagen. Den udlever sig hjemme i dagligstuen, museerne, i bydesignet og siver ind i andre videnskaber, der er bedre til at promovere deres indflydelse

Hvad hermeneutik er for en Informatio

Humaniora - Wikipedia, den frie encyklopæd

Hvis din uddannelse ikke er på listen, kan der være tale om en nyere uddannelse, eller at Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke har nok specifikke data for uddannelsen. På uddannelseszoom.dk kan du finde flere oplysninger om den enkelte uddannelser og jobmulighederne bagefter. Artikel og grafik er ændret kl. 11:30 7) * Forskel på fokusgrupper og gruppeinterview Et gruppeinterview er mere styret med spørgsmål/svar, hvor det i fokusgruppe-interviewet er udbyttet af respondenternes interaktion, der er væsentligt: Fokusgrupper kan således forstås som en forskningsmetode, hvor data produceres via gruppeinteraktion omkring et bestemt emne, som. På nogle bacheloruddannelser har du mulighed for at læse et tilvalg eller et sidefag - på en del uddannelser er det endda en fast del af tredje studieår. Bliv klogere på dine valgmuligheder, og hvordan du træffer det bedste valg Anvendeligheden af humaniora i både privat og offentligt regi vil stige eksponentielt under forudsætning af, at vi udvikler et koncept for translationel humaniora. Hvad er humanistiske fund? En af grundene til, at der ofte opfattes at være en forskel på humanistisk og anden forskning, er uden tvivl den måde, vi offentliggør vores fund på Fønix bringer essayistiske artikler på et højt fagligt niveau, men uden unødvendige videnskabelige falbelader. Fønix dækker området mellem teologi og humaniora med artikler om teologi, filosofi, kirke, musik, historie og litteratur

Den humanistiske metode / hermeneutik - Almen

Empirisme må ikke forveksles med empiri. I dag er det så godt som alment accepteret at viden og videnskab er baseret på empiri (med undtagelser som fx matematik). Men der er stor forskel på de idealer for empirisk forskning, der ligger i empirisme og i andre epistemologier, fx i hermeneutik Er hypotese og tese det samme? I daglig tale bruges hypotese og tese tit som synonymer, og der er en tendens til at bruge ordet tese på humaniora og hypotese på de samfunds- og naturvidenskabelige uddannelser. Ifølge Den Danske Encyklopædi er der dog en væsentlig forskel Jeg er grundigt træt af humaniora bashing, fordi vores kompetencer ikke på samme måde som fx de naturvidenskabelige kan måles, tælles og vejes. Men humanister bør også i højere selv komme på banen og fortælle deres historier og demonstrerer, hvor de har gjort en forskel, og det har vi endnu ikke være alt for gode til Vil du have en uddannelse, der sætter mennesket, vores historie og handlinger i centrum? Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet har Danmarks største udbud af videregående humanistiske uddannelser inden for sprog, kultur, kunst, samfundsforhold, religion og kommunikation

Hermeneutik - Wikipedia, den frie encyklopæd

medier, og nedenfor kan I se, hvad de forskellige metoder hver især indeholder og kan bidrage med. I alle tre områder bruger vi Den hermeneutiske metode. Det græske ord 'hermeneutik' betyder fortolkning, og denne metode lægger vægt på fortolkning, der dog stadig er afhængig af en grundig analyse (som bevis for fortolkningen) Og det har ikke været forgæves, siger Dan Vesalainen Hirslund, lektor (i en midlertidig stilling) ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, og fortsat aktiv i TVIP-foreningen på Humaniora, som han var med til at grundlægge Forskellen er størst blandt samfundsvidenskabeligt uddannede, hvor der er en forskel på 13 pct. eller 3.828 kr. hver måned (46.000 kroner om året) og mindst for humanister, hvor forskellen er fem pct. eller knap 1500 kr. om måneden (17.000 kroner om året) gen og feltet i det enkelte forskningsprojekt, som er afgørende for, om man skal bruge fokusgrupper eller ej, på samme måde som det fore-kommer fagligt ureflekteret eksempelvis at være generelt for kvalita-tive metoder og imod kvantitative metoder. Det kommer helt an på, hvad formålet med projektet og dataproduktionen går ud på. Hvi

SLUTNINGSFORMER. Hypotetisk-deduktiv metode. I videnskaben arbejdes der ofte med udgangspunkt i hypoteser formuleret som en antagelse, en mening en overbevisning etc. Hypoteserne afprøves herefter empirisk, for ved deduktion, at finde frem til hypotesens/de empiriske konsekvenser, og herved erfare om hypotesen er sand eller falsk kollektiv, der handler på en samordnet måde, mens en serie er et antal individer, som handler parallelt, men uafhængigt, af hinanden og ganske ensartet, afindividualiseret, fordi de alle er bestemt af nogle snævre insti-tutionelle handlerammer. Som eksempel peger Sartre på de mennesker, der står i en kø og venter på en bus Indhold: Da humaniora ville være videnskab / af Jens Erik Kristensen og Lars-Henrik Schmidt. Jan Riis Flor: Positivisme. Kritisk rationalisme og paradigmer / af Bo Jacobsen og Finn Collin Positivisme - fokus på iagttagelige og målelige kendsgerninger. Hermeneutik - analyse og fortolkning. Positivisme og hermeneutik, dog mest vægt på den empirisk kvantitative underbygning. Genstand: Mennesket= et biologisk væsen (arv+miljø) Mennesket=hensigter og mål. mennesket i kollektivet . Metode: Afdækning af årsags-virkning forhol 5. Kursusgang Kvalitative metoder 01.03.10 * * De tre videnskaber Naturvidenskab - forklarende (Klassisk positivisme, logisk positivisme og kritisk rationalisme) Humaniora - forstående (Hermeneutik, fænomenologi, strukturalisme, semiologi, eksistentialisme) Samfundsvidenskab - forklarende for at forstå (Dialektisk materialisme/Marx, Kritisk teori/Frankfurterskolen) * De tre videnskaber. hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab (se næste side). Formålet er at vise, hvordan de forskellige fag arbejder med samme problem fra hver sin synsvinkel og derved får en større forståelse for de enkelte fag og fagområders måde at belyse et emne på. Dvs

populær: