Home

Valtioenemmistöiset yhtiöt

Hansel - Wikipedi

Hansel Oy on Suomen valtion omistama yhteishankintayhtiö, joka kilpailuttaa ja ylläpitää palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyjä valtion hankintayksiköille, kuten ministeriöille ja niiden alaisille virastoille sekä valtion laitoksille ja liikelaitoksille Hallinnonala. Liikenne- ja viestintävirasto; Väylävirasto; Ilmatieteen laitos; Traffic Management Finland Oy; Yleisradio Oy; Cinia Oy; Pohjolan Rautatiet O Yhtiöt. Valtioenemmistöisellä yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jossa valtio-omistajalla on enemmistö äänivallasta. Vähemmistöomisteisia yhtiöitä ovat ne yhtiöt, joissa valtion omistusosuus yhtiön osakekannasta ja omistuksen tuottama äänivalta ovat vähemmän kuin 50,1 prosenttia

Hallinnonala - liikenne- ja viestintäministeri

  1. Suomen Erillisverkot on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia.Erillisverkot tarjoaa konesalipalveluita, tietoliikennepalveluita ja tilannekuvapalveluita viranomaisille ja huoltovarmuuskriittisille toimijoille
  2. Hallinnon kehittämiskeskus) on koulutus- ja kehittämispalveluja tuottava suomalainen valtionyhtiö, joka keskittyy julkisen hallinnon, palvelutoi
  3. Erityisenä tutkimuskohteena ovat valtioenemmistöiset yhtiöt ja valtion osakkuusyhtiöt. Julkisen sektorin uudelleenorganisoinnin ja tehokkuusvaatimuksien vuoksi valtion omistamien yhtiöiden merkitys tullenee jatkossa kasvamaan. Osakkeenomistajien residuaalisen vaateen perusteella.
  4. Kuva: Flickr Creative Commons/elycefeliz Finnwatchin uusi selvitys kertoo, että kansainvälisesti toimivat valtioenemmistöiset yhtiöt eivät ole vilpittömästi noudattaneet valtioneuvoston omistajaohjauksen antamaa maakohtaista raportointiohjetta, vaan hyödyntävät kaikki ohjeiston tarjoamat porsaanreiät
  5. Finnwatch sanoo, että kansainvälisesti toimivat valtioenemmistöiset yhtiöt eivät ole vilpittömästi noudattaneet valtioneuvoston omistajaohjauksen antamaa maakohtaista raportointiohjetta, vaan hyödyntävät kaikki ohjeiston tarjoamat porsaanreiät
  6. hoidettavaksi valtioenemmistöiset yhtiöt Fortu
  7. Pyydettyjä lukuja ei julkistettu edes veroparatiisien osalta. Finnwatchin uusi selvitys kertoo, että kansainvälisesti toimivat valtioenemmistöiset yhtiöt eivät ole vilpittömästi noudattaneet valtioneuvoston omistajaohjauksen antamaa maakohtaista raportointiohjetta. Ne hyödyntävät kaikki ohjeiston t

Yhtiöt - Valtioneuvoston kansli

Kansalaisjärjestö Finnwatchin uuden selvityksen mukaan kansainvälisesti toimivat valtioenemmistöiset yhtiöt eivät ole vilpittömästi noudattaneet valtioneuvoston omistajaohjauksen antamaa maakohtaista raportointiohjetta, vaan hyödyntäneet kaikki ohjeiston tarjoamat porsaanreiät Finrail Oy Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on rautatieliikenteen liikenteenohjauspalvelut. Yhtiö eriytettiin VR-Yhtymästä 1.1.2015 itsenäiseksi osakeyhtiöksi, jotta liikenteenohjauspalvelut voidaan tarjota usealle toimijalle tasapuolisesti.. Lähtee Tutkielma rajattiin koskemaan ainoastaan listattuja valtio-omisteisia yhtiöitä kattaen sekä valtioenemmistöiset yhtiöt että Solidiumin salkkuyhtiöt. Empiriaosuus koostui valtio-omistajan edustajien haastatteluista sekä valtio-omisteisten yhtiöiden edustajien haastatteluista, joiden. Maatamme johtaa melko kokematon, mutta ideologialtaan samanmielinen joukko, uusliberalistinen hallitus. Valtioenemmistöiset yhtiöt pilkotaan ja myydään, yhteiskunnallinen omistus koetaan jäykäksi ja hitaaksi, puretaan normeja. Eikä tunnu jäljet pelottavan (sähkön siirtoverkkojen myynti) Huomiota on kiinnitetty myös naisten urakehityksen esteisiin ja johtajien rekrytointikäytäntöjen avoimuuden puutteeseen. Valtioenemmistöiset yhtiöt toimivat kuitenkin esimerkkinä siitä, miten määrätietoisilla toimilla on mahdollista kasvattaa naisten osuutta yhtiöiden hallituksissa

Kansainvälisesti toimivat valtioenemmistöiset yhtiöt eivät ole vilpittömästi noudattaneet valtioneuvoston omistajaohjauksen antamaa maakohtaista raportointiohjetta, vaan hyödyntävät kaikki ohjeiston tarjoamat porsaanreiät. Näin kertoo kansalaisjärjestö Finnwatchin uusi selvitys Työ- ja elinkeinoministeriö Valtioenemmistöiset yhtiöt Finnvera Oyj sv Finnvera Abp en Finnvera Plc fr Finnvera ru Finnvera Suomen Teollisuussijoitus Oy sv Finlands Industriinvestering Ab en Finnish Industry Investment Ltd fr Finnish Industry Investment Ltd ru Finnish Industry Investment 09. Ulkoasiainministeriö 09

Konsernin yhtiöt ovat verovelvollisia Suomessa eikä konsernilla ole erityistä verostrategiaa. Yhtiöt maksavat työnantajina ja arvonlisäverovelvollisina osakeyhtiöinä Suomen verolakien mukaiset vastuut täysimääräisesti. Veroasioiden hoito, organisointi ja johtaminen ovat osa talouden ja kirjanpidon tehtävien hoitoa yhtiöt noudattavat hyvän hallintotavan -periaatteita ja raportoivat niistä. Toisena tavoitteena on sel-vittää, vaikuttaako valtion omistusosuus sisäisen valvonnan suositusten noudattamiseen. Valtionyh-tiöihin liittyy erityispiirteitä omistuspohjasta johtuen, joten tämä tekee niistä mielenkiintoisen tut-kimuskohteen toteuttamiseen, joissa valtioenemmistöiset yhtiöt ovat osapuolena. HE 80/2007 vp 4 2006 Liike-vaihto Liike-voitto Liikevoitto/ liikevaihto Tase Omava- raisuus- aste Oman pää- oman tuotto Sijoite- tun pää- oman tuotto Henki-löstö (kes-kim. yhtiöt ovat Alko Oy, Finnvera Oyj, Fortum Oyj, Itella Oyj, Kemijoki Oy, Neste Oil Oyj, Teollisen yhteistyön rahasto Oy, Vapo Oy, Oy Veikkaus Ab, VR-Yhtymä Oy ja Yleis-radio Oy. Lisäksi hallintoneuvosto on kahdessa valtion osakkuusyhtiössä: Gasum Oy:ssä ja Rautaruukki Oyj:ssä.1 Hallintoneuvostojen tehtävät ja toimivalta vaihteleva Valtioenemmistöiset yhtiöt (36 kpl) Valtio-omisteiset pörssiyhtiöt (14 kpl) Suomalaiset large cap - pörssiyhtiöt (27 kpl) Hallitusjäsenten palkkiot 2012 Min Max Keskiarvo puheenjohtajan vuosipalkkio, € 20 000 40 000 26 400 9 600 75 000 29 749 61 200 170 000 102 005 54 000 440 000 107.

yhtiöt eroavat toisistaan myös siinä, että osa yhtiöis-tä toteuttaa jotakin valtionhallinnon erityistehtävää, jolloin yhtiö välttämättä ei pyri taloudellisen tuloksen maksimoin-tiin, vaan kyseisen tehtävän mahdollisimman hyvään ja te-hokkaaseen hoitamiseen. pääosa yhtiöistä toimii kuitenki Lehtimajan mielestä valtioenemmistöiset yhtiöt ovat tasa-arvolain piirissä ja juuri nimitysten aikaan oli lakiin lisätty säännökset ns. kiintiöistä. Sekä ministeriö että ministeri ovat vedonneet vakiintuneeseen käytäntöön ja siihen, etteivät he voi mennä neuvomaan asiassa eduskuntaa 4 Valtion omistamat yhtiöt ja omistajapolitiikka Valtio oli vuoden 2007 päättyessä merkittävä osakeomistaja kaikkiaan 53 yhtiössä (ks. liite s. 51). Näistä 31 oli valtioenemmistöisiä yhtiöitä. Pääosa valtion omistamista yhtiöistä toimi markkinaehtoisesti. Valtiolla oli omistuksia 12 pörssilistatussa yhtiössä Hallinnonalan ohjaus. Yksi ministeriön päätehtävistä on sen hallinnonalan strateginen tulosohjaus. Ministeriö ohjaa ja valvoo hallinnonalansa virastojen ja laitosten toimintaa ja seuraa näiden kehitystä

Suomen Erillisverkot - Wikipedi

Valtion yhtiöt kolmeen ryhmään Lakiesitys jakaa näiden tavoitteiden mukaan valtion yhtiöt kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen kuuluvat kokonaan valtion omistamat. Toisessa ovat valtioenemmistöiset yhtiöt, joissa säilytetään enemmistöosakkuus, vähintään 50,1 prosenttia Yhtiön ensimmäisenä logona (vuodesta 1940) oli Ami Hauhion suunnittelema ympyrä, jonka sisässä oli kaksi kuusta, radiomasto ja radioaaltoja kuvaava aaltoviiva sekä sana Radio. Logoa kutsuttiin Sananjalan kuuseksi. Vaikka Ylellä oli televisiotoimintaa jo 1950-luvulta, logossa oli maininta vain radiosta, mutta vuonna 1965 logoon lisättiin sen ajan television kuvaputkiruudun.

HAUS kehittämiskeskus - Wikipedi

Yhtiöt 4.Traffic Management Finland Oy Traffic Management Finland Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväkonserni, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa

Kansainvälisesti toimivat valtioenemmistöiset yhtiöt eivät ole vilpittömästi noudattaneet valtioneuvoston omistajaohjauksen antamaa maakohtaista raportointiohjetta, vaan hyödyntävät kaikki ohjeiston tarjoamat porsaanreiät. Näin kertoo kansalaisjärjestö Finnwatchin uusi selvitys

Corporate governance ja omistajaohjaus - valtioenemmistöiset

Osinkoihin on varaa muttei palkkoihin - Uusi Laht

Hallinnonalan ohjaus - liikenne- ja viestintäministeri

populær: