Home

Smtte modellen

Når man planlægger og sætter mål efter SMTTE-modellen, er det ´derfor hensigtsmæssigt at springe frem og tilbage mellem de forskellige punkter for bedst muligt at se tingene i e SM I TTE R er et innovativt udviklingsprojekt der er støttet af fagforeningen BUPL.. Udvikling af pædagogers kreative og innovative kompetencer er vigtige for styrkelsen af pædagogprofessionen [3] Indledning Sandsynlighed og statistik er en sådan integreret del af vores hverdag at vi ofte ikke skænker det en tanke. For at være i stand til at gennemskue, hvad den pågældende statistik viser eller hvor stor En introduktion til hvad, hvorfor og hvordan evaluering kan igangsættes og forstås i forhold til læreplaner i daginstitutione

 1. 5 afdækkes. Kravet bliver tydeligt, når man kobler det sammen med det fjerde og sidste krav om et sigte for evalueringen. Det fjerde og sidste krav til evaluering er, at evaluering tiltænkes at spille en rolle i praktisk
 2. med fordel kan bringes endnu mere i spil i fremtidens pædagogiske praksis, forskning og udvikling. I sammenhæng med revisionen af Dagtilbudsloven indfases fra sommeren 2018 en ny læreplan på.
 3. Når man planlægger og sætter mål efter SMTTE-modellen, er det ´derfor hensigtsmæssigt at springe frem og tilbage mellem de forskellige punkter for bedst muligt at se tingene i e
 4. Når man planlægger efter SMTTE modellen, er det hensigtsmæssigt at springe frem og tilbage mellem de forskellige punkter for bedst muligt at se tingene i en sammenhæng. Det er endvidere tanken, at man undervejs i gennemførslen af det planlagte justerer tiltagene, hvis man ikke får øje på de ønskede eller forventede tegn

SMTTE-modellen er et godt værktøj til dette. SMTTE-modellen er anvendelig i det pædagogiske arbejde, fordi den kræver, at man tager udgangspunkt i netop den sammenhæng, man er i, og tænker i konkrete tiltag for at nå de opsatte mål. Samtidig tvinges man hele tiden til at reflektere over sine valg Hvordan vi evaluerer, tager udgangspunkt i vores pædagogiske metoder: TOPI, SMTTE modellen og marte meo. Vi evaluerer løbende på stuemøder, pædagogmøder og personalemøder . Pædagogiske læreplaner 2015-2017 Sammenhæng 11 SMTTE-modellen: HJÆLP TIL PLANLÆGNING . I Fri for Mobberi anbefaler vi, at I bruger SMTTE-modellen til at planlægge, hvordan I skal arbejde med Fri for Mobberi hos jer. Pointen er, at I gør jeres mål konkrete, og at I sætter fokus på de elementer, der er vigtige at lægge mærke til på vej mod målene SMTTE-modellen over badeforhængsspillet når vi skal prøve spillet i børnehaven fredag d. 11 april. Sammenhæng - Vi vil prøve vores spil i praksis. Mål - Lærer børnene bogstaver på en sjov måde og håber de husker det

SMTTE model: Sammenhæng På Troldbjergvej vil vi fra januar og frem til juni have fokus på læreplanstemaet krop og bevægelse. Derfor vil vi arbejde med at udvikle barnets grov- og finmotorik og samtidig udfordre og give barnet sanse oplevelser. Vi mener, det er vigtigt, at barnet bevarer. Hver stue tager erfaringer med til pædagogmøde i november og her rettes smtte-modellen evt. til. Britta tager erfaringer og smtte-modellen med til sprogstudiegruppen d. 29.11. 2010. Slutevaluering på personalemøde i marts/april 201 Asebos SMTTE model med fokus på børns læring ift. læreplanstemaet. Læreplansugerne kan både foregå med forløb på de enkelte stuer, eller de kan foregå i fællesskab på tværs af stuer. Fokusuger - Hvert år har vi i Asebo et Fokuspunkt, hvor vi på tværs i hele huse Vi gør brug af SMTTE-modellen Billeddokumentation Dagssedler på tavlen til forældre . Naturen og naturfænomener Når vi udvikler børnenes naturfaglige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Finde glæde ved at opholde sig i nature

Smittemodelle

Hjælp til formater Lydbogsformater MP3. MP3 er et standard lydformat uden tekst, der kan downloades og afspilles på en MP3-afspiller, computer, smartphone og tablet SMTTE-Modellen Baggrund, forudsætninger og rammer, som vi må tage hensyn til, når vi skal sætte mål-Hvad er situationen, og hvad er det mest vigtigt at gøre noget ved?-Hvad har fået os til at være optaget af det, vi vil arbejde med at udvikle?-Hvilke ressourcer kan vi trække på i det videre arbejde for derefter at afklare, hvordan der skal handles, jvf.SMTTE-modellen (bilag 1) og elev- iagttagelsesskemaet (bilag 2) for elever med adfærdsproblemer. Som en del af denne proces er det SMTTE-MODELLEN: Herunder ser vi billedet af modellen. Den er opbygget som en stjerne, hvilket indikerer, at det er en dynamisk model og at man er nød til hele tiden at have helheden for øje i stedet for kun én enkelt ting. Alle områder er forbundet med hinanden, så juster man på det ene er. Smtte model. Krop og bevægelse. Grunden til at vi vælger at have fokus på krop og bevægelse. Vi tilstræber at få børnene til at bevæge sig mere, vi mener at det kan lade sig gøre når de får mulighederne for det

Eksamensopgave i didaktik om de urolige børn samt SMTTE-modellen med undervisningsforløb ud fra SMTTE-modellen. Problemformulering Er de urolige børn overhovedet et problem, eller er det nutidens unges måde at navigere på i det moderne samfund Store legedag - SMTTE-modellen Dette blogindlæg vil omhandle et lille projekt på Gl. Lindholm skole, hvor vi er inviteret til Store legedag, som har til formål at skabe inklusion. Vi har derfor udarbejdet en leg, med fokus på læring og udvikling ud fra SMTTE-modellen Modellen af makromolekylet DNA som en snoet, stigeformet dobbeltspiral kan som togmodellen konstrueres som en fysisk model, der synliggør molekylets proportioner, men i modsætning til togmodellen hviler den på en række fysisk-kemiske kendsgerninger og teorier. Matematisk formulerede modeller er vigtige Via University College: Teori og praksis er hinandens forudsætninger. I rapporten vil den foretrukne betegnelse IKT til tider fremstå som IT, afhængig af sammenhængen til forskellige forfatteres, institutioners eller deltagende personers sprogbrug. For at undgå for mange fodnoter er kildehenvisninger skrevet i parente Refleksions spørgsmål til SMTTE-modellen Portfoliospørgsmål Hvordan og hvorfor bruge didaktik i en pædagogisk kontekst? Det er vigtigt at kunne reflektere over, hvorfor man som pædagog gør som man gør, fordi der vil altid være et mål/mening med en given aktivitet og det er vigtigt at.

SMTTE-modellen. Sammenhæng: Vi har fundet ud af, at en del af børnene ikke er motorisk alderssvarende, og vi vil derfor gerne finde ud af, hvad de er interesseret i, og anvende det i samspil med boldspil. Mål/vision: Vi vil gerne have, at de igennem vores musiske aktivitet, bliver gladere for. SMTTE-model Du skal have udarbejdet SMTTE modellen (i stikord) som en del af din forberedelse til forventningssamtalen. Den skal udarbejdes og afleveres til din praktikvejleder senest 2 dage før forventningssamtalen. Dynamikken betyder, at det er muligt at springe rundt mellem de 5 punkter og lave justeringer i uddannelsesforløbet § SMTTE-modellen kan fungere som rammerne omkring undervisningen. SMTTE-modellen har både fysiske rammer og psykiske rammer. De fysiske rammer kan være i et klasselokale, et legerum eller et andet fysisk rum som gør at de psykiske rammer kan opnås. De psykiske rammer, er forudsætningen, altså målet - al det kognitive En hjlp til planlgningen med SMTTE modellen EMU Danmarks lringsportal Models bag legene i form af en flles skabelon der er lavet p Hiim Hippes 6 didaktiske begreber begrebet Tegn fra SMTTE-modellen og Impuls fra model 22 Har dit barn brug for et hjlpemiddel for at f dagligdagen til at fungere 20. Feb 2018

Pædagogiske læreplaner og didaktik

 1. SMTTE-MODELLEN • Sammenhæng • Mål • Tiltag • Tegn • Evaluering • Redskab, som bruges ved planlægning af undervisning/indsatser eller lignende. Evaluering er en integreret del af planlægningen. • Tegn: Indikatorer, det man kigger efter, for at se om målene nås. Kan være kvantitative eller kvalitative og mere eller mere.
 2. SMTTE-modellen. Sammenhæng: I forbindelse med DKK-eksamen skal jeg gennemføre, dokumentere og evaluere et projekt. Da jeg til dagligt arbejder i et bosted for mennesker med nedsat funktionsevne, var det oplagt, at gennemføre projektet dér. Der har jeg mulighed for at komme og går og kan.
 3. IC-modellen stiller store krav til elevernes kommunikative evner og refleksion, men god inspirationskilde til udvikling af matematiksproglige evner og kommunikative kompetencer. Læreren må være bevidst om eget sprogbrug, den matematiske diskurs og har lyst til at arbejde med elevernes sproglige udvikling

MOV:E 6 by FIIBL - Issu

Med det skal forstås, at de med modellen har skabt en særdeles god referenceramme for underviseren til anvendelse i forbindelse med planlægning, og ikke mindst til refleksion. Hvis en underviser har indarbejdet de begreber, som modellen indeholder, og dermed bruger dem dagligt, er der et godt grundlag for en god undervisning Metode: SMTTE-modellen Sammenhæng: Hvad var vilkårene og daværende status? Evalueringen af indsatsområdet Krop og bevægelse for 2009 viste os, at det er et væsentligt område at have fokus på. Vi oplevede at børnenes trivsel bedres, når de er mere motorisk sikre, og at dette medvirker til at barnets selvværd og selvtillid øges Flow er en fornemmelse af, at ens færdigheder står i et passende forhold til de foreliggende udfordringer i et målrettet, regelstyret handlingssystem, der afgiver tydelige signaler om, hvor godt man klarer opgaven. Koncentrationen er så intens, at der ikke er nogen opmærksomhed tilovers til at tænke på noget uvedkommende eller bekymre sig om problemer SMTTE-modellen, der havde til formål. at opkvalificere vores aktivitet fra. blot at være hverdag og leg, til at have pædagogisk tyngde. Endvidere var det også en øvelse i. observation og evaluering, idet. aktiviteten blev udført i praksis. Vores aktivitet endte med at blive levende vendespil, hvori storebørnsgruppen i børnehaven.

Alfet`s studieblog: SMTTE model - udviklingstænknin

Eksempel på et kort undervisningsforløb i dansk med SMTTE-modellen som dynamisk model til et arbejde med et didaktisk perspektiv Rasmus Fink Lorentzen 27.01.09 3. klasse - tre lektioner i dansk Indhold: Grønlandsemne Produkt: hjemmeside til klassen Undervisningsforløbet er fiktivt og er inspireret af et eksempel (s Jeg har valgt at benytte SMTTE modellen, for at kunne planlægge og nå mine mål på en bedre måde. Sammenhæng: De børn som jeg kommer til at arbejde med på fodboldholdet, er børn som er blevet svigtet en masse gange i deres barndom

Lær at bruge SMTTE-model - fob

 1. Højgård Børnehus Anne-Maries Vej 12 7400 Lind 96286850 hojgaardbornehus@herning.d
 2. SMTTE-MODELLEN Børnehuset Himmelblå´s læreplan er udarbejdet og vil løbende blive evalueret ved hjælp af SMTTE modellen. SMTTE-modellen er den model, Herning kommune også arbejder ud fra. SMTTE- modellen er en cirkulær model, der er et rigtig godt arbejdsredskab, når man arbejder med mål og evaluering
 3. SMTTE-modellen har et naturligt godt flow til at få startet en aktivitet, lave ændringer undervejs og giver god mulighed for refleksion efterfølgende. Det særlige fokus på mål og evaluering i modellen, skaber en dynamik i processen, hvori deres påvirkning af hinanden påvirker hele forløbet. Kort beskrivelse af aktiviteten - ScratchJ
 4. SMTTE-modellen er et stærkt styringsredskab i det pædagogiske arbejde, da den skaber refleksion over de valg, der træffes. Således er arbejdet med modellen også et arbejde med én selv og ens egen faglige udvikling. Dette er med til at sikre den faglige kvalitet i dagtilbuddene

Pædagogiske læreplaner 2015-201

This is a three day unit of work for teaching Pie Charts in year In this resource pack, you will find: Lesson plans (including for your TA), differentiated worksheets (LA, MA and HA plus a challenge activity for deeper understanding/mastery), answer sh S. 70 Fra dagpleje til børnehave - med SMTTE-modellen som redskab Sammenhæng, Mål, Tiltag, Tegn og Evaluering for samarbejdet er beskrevet for børn i overgangen Af Lisbeth Kudahl, sociolog og dagplejecenterleder. S. 74 Fremtiden er afhængig af, at børnene har deres fortid med si SMTTE modellen - en planlægningsmodel. Anne starter med kontaktlærer samtaler mandag og Claus i løbet af ugen. Husk at udfylde jeres uddannelses plan i elevplan. I skal skrive hvad jeres mål er og hvor mange uger I forventer at gå på GF Posts about Elevhjem. Maasinnguaq Boye is at Elevhjem. April 2, 2017 · Nuuk, Greenland · INUA.LIFE is at Elevhjem. December 15, 2016 · Nuuk, Greenland · Sidste dag om Low Arousel og SMTTE modellen - der arbejdes koncentreret. Sammenhæng Hvad er situationen? Mål Hvad vil vi opnå? Tiltag Hvad vil vi gøre? Tegn Hvad er tegnene på at det lykkes? Evaluering Hvordan vil vi evaluere? I forbindelse med vores læreplanstema

Fri for Mobberi - SMTTE-modellen: HJÆLP TIL PLANLÆGNING

SMTTE modellen lægger op til, at du arbejder med selvindsigt, selvrefleksion og selvevaluering uddannelsen igennem. SMTTE-modellen ses som supplement til de øvrige læringsredskaber Praktik 1: Ballerup kommune: Det nære sundhedsvæsen, i alt 40 uger SMTTE modellen er god, fordi man på en nem og overskuelig måde kan konkretisere et mål og herefter fokusere på de tegn som skal føre en hen imod målet. Modellen er dynamisk forstået på den måde, at vi kan springe frem og tilbage imellem de fem elementer. En gang om året afholdes. forbindelse kan SMTTE-modellen, som kan findes i KbhBarn, fungere både som et konkret pædagogisk redskab og som en faglig refleksionsramme i arbejdet med at understøtte børns trivsel. Modellen er et pædagogisk redskab, fordi den understøtter en systematisk og kontinuerlig tilgang til at arbejde med at videreudvikle de Didaktiske retninger i overblik. Uenigheder har ofte rod i forskellige pædagogiske grundsyn og forskellige syn på kundskab og videnskab. Klargøring af sådanne forskelle gør det lettere at se grundlaget for forskellige pædagogiske valg, og gør, at man vælger med større indsigt og ud fra større valgfrihed. (Hiim og Hippe Vi bruger SMTTE-modellen Vi vil evaluere vores pædagogik og vores aktiviteter på personalemøder, forældremøder, pædagogmøder og ved forældresamtaler ved at se på, hvilke tegn vi observere, og hvilke der udebliver, hvorefter vi justere mål og tiltag. Vi vil på voksenplan evaluere undervejs og efter konkrete forløb

Vend fisken på badeforhænget: SMTTE i farvande

 1. Tegn er noget vi bestemmer Nota bibliote
 2. SMTTE-Modellen
 3. PAEDAGACTION9000!: maj 201

De urolige børn samt SMTTE-modellen - Lærerstuderende

 1. Didaktik og praksis: Store legedag - SMTTE-modellen
 2. model Gyldendal - Den Store Dansk
 3. Paedagowild: Refleksions spørgsmål til SMTTE-modellen
 4. Bevægelsesglæd
 5. Modul 3 - Fede fortællinger og mediekultu
 6. Smtte Model Hiim - ruletotal
 7. DKK-Ilon

populær: