Home

Urørt skov i danmark

Urørt skov. Vi skal have mere urørt skov til gavn for naturen og biodiversiteten i Danmark. Det aftalte et politisk flertal med 'Naturpakken' i 2016. I dag udkommer så rapporten til Naturstyrelsen, hvor forskere fra Københavns og Aarhus Universiteter har vurderet hvilke statsskove, der er vigtigst og rigest på biodiversitet Når vi i Danmark taler om urørt skov, taler vi reelt om skove, hvor tidligere tiders skovdrift er ophørt. Man skal være tålmodig, når man lægger skov urørt. Der kan gå flere årtier fra, at skovdriften ophører, til skoven får kendetegn som den gamle urørte skov med mange gamle træer og døde stammer

Forskere: Her bør statens skove være urørte - for naturens

Urørt skov - naturstyrelsen

Lige nu planlægger Naturstyrelsen at udlægge 250 ha som urørt naturskov, mens der i hele Danmark skal plantes 3.400 hektar ny skov med statsstøtte. Dette hjælper ikke vores truede skovnatur. Omlægningen kan ske nu Omlægningen af statsskov til urørt skov vil kunne ske for relativt få penge og allerede fra i morgen Skriv under: Mere urørt skov i Danmark. Kun omkring 1% af Danmarks areal er dækket af skov, der er mere end 150 år gammel. Det er et problem, da det netop er den gamle skov, som indeholder flest af vores truede og sårbare dyr, planter og svampe og vilde naturområder. Vi vil have 75.000 hektar urørt skov i Danmark. Det er en seksdobling i forhold til i dag. - Mere natur tæt på byerne. Vi vil etablere mere bynær skovrejsning, så der kommer mere natur tæt på, hvor mange danskere bor. Mere bynær skov vil øge livskvaliteten fo

Urørt skov i Danmark - Videntjeneste

 1. 'masser af natur i Danmark':-o. Bortset fra måske et par steder i Rold skov og hvis man står på stranden og ser ud over vindmøllefrit hav, ser man ikke rigtig natur i Danmark. Alt andet er byer eller kulturlandskaber
 2. Det skyldes at vi for 200 år udnyttede vores skove og vores natur så kraftigt, at vi næsten havde udryddet skoven i Danmark. Der var kun 3 - 4 % skov tilbage. Hvis kongen ikke dengang havde bestemt, at vi skulle plante flere skove, beskytte vores skove, og begynde at dyrke dem fornuftigt, så havde vi slet ikke haft noget skov i dag
 3. dre skovdrift og mere natur. Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om de konkrete skove, der skal udlægges til urørt skov - hvor naturen vil få førsteprioritet, oplyser Miljø- og Fødevare

Skov. I Danmark planlægges skovdriften ud fra det flersidige skovbrug, her illustreret i tegneren GILs karakteristiske streg fra hæftet Pas (på) skoven - det betaler sig, 1989. Der er mange, ofte meget forskelligartede interesser at tage hensyn til. Det er derfor en vanskelig, men vigtig opgave at afveje, koordinere og forene interesserne urørt skov, har vist sig at have en meget lille be-skytttelseseffekt for de rødlistede arter i Dan-mark: Ser man på den samlede prioritering af urørt skov, ligger 52 pct. af arealet med urørt skov i kvadrater med maksimalt to af de udvalgte rød-listede arter, der gavnes særligt af dette virke-middel. Virkemidlet kunne således have være

SKOV: Aktindsigt afslører manipulerende og tendentiøs rådgivning fra Naturstyrelsen om urørt skov, mener en række fremtrædende biologer. Naturstyrelsen kalder det en misforståelse. Naturstyrelsens rådgivning om urørt skov er manipulerende, tendentiøs og udtryk for brug af mørkelygten. HVAD ER URØRT SKOV? I videoen viser skovrider Søren Hald et eksempel på en urørt skov: Knagerne ved Silkeborg, der har ligget urørt siden 1957. Læs mere om de 45 skove rundt omkring i Danmark, der er udpeget til at blive forvandlet til urørt skov eller anden biodiversitetsskov: nst.dk/naturpakke Skovhaver i Danmark. 190 likes. Dette er et åbent samlingssted for alle med interesse for Skovhaver. Det er her du skal skive om din egen skovhave, dine.. - Vi ved, at skov, der får lov at ældes naturligt, er et vigtigt redskab for at styrke biodiversiteten i Danmark. Det skaber levesteder for en række arter, som er trængt i Danmark, og ligeledes kan det give plads til helt nye arter fra Europa, siger Jacob Heilmann-Clausen. Klimaforandringer kan have betydnin

PDF | Jens Emborg and others published Urørt skov i Danmark -status for forskning og forvaltning. We use cookies to make interactions with our website easy and meaningful, to better understand. REPLIK: Engelbreth Larsens fremstilling af urørt skov giver ikke mening på vores breddegrader. Under danske forhold giver dyrket skov nemlig et større bidrag til kampen mod klimaforandringer end urørt skov, skriver tre forskere fra Københavns Universitet. Af Thomas Nord-Larsen, Emil E. Thybring.

Urørt skov (altså skov, hvor træerne ikke indgår i tømmerproduktion) og græsningsskov (hvor f.eks. heste eller kvæg får lov til at holde tilgroning nede) finder vi kun i isolerede frimærker. Det, der gør skov til skovnatur, er med andre ord stadig underprioriteret, om end pletvist genetableret: vilde planteædere, døde træer og. Der vil dog gå mange år endnu, før den urørte skov er en realitet, understreger foreningen. For løvskovens vedkommende ti år og 50 år for nåleskoven. Danmarks Naturfredningsforening påpeger også, at Danmark har tilsluttet sig et FN-mål om, at 17 procent af skovarealet skal udlægges til urørt skov Urørt skov i Danmark -status for forskning og forvaltning. Download. Urørt skov i Danmark -status for forskning og forvaltning. Jens Emborg. Katrine Kristensen

Danmark får mere urørt skov i de næste årtier Over et halvt århundrede bliver 45 statsskove rundt om i landet mere vilde. Det skal gavne dyr og planter. Af: Ritzau /Nyheder Målet er, at 20 pct. af statens skove skal være urørte. Regeringen er lige nu ved at udpege de områder, der skal blive til urørt skov. Områderne er dog slet ikke så urørte som de kunne.

Regeringen er lige nu ved at udpege de områder, der skal blive til urørt skov. Områderne er dog slet ikke så urørte som de kunne være, idet Naturstyrelsen finansierer projektet ved salg af tømmer skovet i de selv samme skove, der sandsynligvis bagefter skal stå urørte Af Anni Hjortegaard Jen Privat urørt skov: 1. maj 2019 til 1. juli 2019; Læhegn og småbeplantninger: 1. juli 2019 til 2. september 2019; Der er ikke foretaget ændringer i ordningen for tilskud til urørt skov. Det fremgår dog af Miljøstyrelsens hjemmeside, at vejledningen til ordningen bliver opdateret i løbet af april 2019

- Det gør virkelig en forskel, for vi har meget lidt urørt skov i Danmark. Men det er klart, at 10.000 hektar er en meget lille del af det danske landareal, så man kunne godt ønske, at de danske politikere kunne være lidt mere ambitiøse med, hvor meget vi overlader til naturen, måske kunne der blive lidt flere procenter, siger Rasmus Ejnæs Urørt skov repræsenterer den dynamiske, uregulerede natur det ultimative modstykke til den menneskelige kultur Målrettet forskning i urørt skov i Danmark er af forholdsvis ny dato, hvilket indebærer, at der kun er publiceret få resultater endnu Urørt skov skal vende naturens tilbagegang. Danmark har via FN's naturmål tilsluttet sig, at 17 procent af landarealet skal have særlig beskyttelse for at sikre klodens biodiversitet. I Danmark vurderer forskere, at minimum 75.000 ha specifikt udvalgt skov skal omlægges til urørt skov

Dansk vildskov - artsrig og oplevelsesrig urørt skov

I alt er der knap 24.000 skovejendomme i Danmark. De fleste er meget små og består af små skovarealer, fx ejer de 80% af alle skovejere som har mindre end 10 ha skov tilsammen blot knap 10% af arealet. Omvendt, så ejer den halve procent af skovejerne som har mere end 500 ha skov 54% af skovarealet. Ejerne fordeles sådan skovvegetation, og siden 2000 har hele skoven stået urørt. Draved Skov er således det største sammenhængende areal med urørt skov i Danmark, og her er en enestående mulighed for at iagttage, hvordan naturen udvikler sig, når mennesket ikke blander sig. Draved Skov og Kongens Mose er hver ca Skovenes blomster, dens fugle, sommerfugle og andre insekter er i stærk tilbagegang. Forskere har konkluderet, at der mindst skal udlægges 75.000 hektar til urørt skov, hvis vi skal beskytte de mest truede skovarter i Danmark Det store urørt-skov-projekt, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti står bag, vil udlægge godt 13.300 hektar skove rundt omkring i Danmark som urørt skov med plads til en meget større biodiversitet - hvilket svarer til 20 procent af de statsejede skovområder Det er Naturpakken fra 2016, som nu mere end fordobler arealet af urørt og anden biodiversitetsskov på statens arealer til 22.800 hektar. - Det er den mest ambitiøse udlægning af urørt skov og anden biodiversitetsskov nogensinde i Danmark

I dag er kun omkring 2 procent af Danmarks skovareal, på over 600.000 ha, beskyttet urørt skov. Og da over halvdelen af alle forsvundne, truede eller næsten truede arter er knyttet til skoven, skal vi passe på den og gerne skabe mere af den. Forskere anbefaler minimum 75.00 ha urørt skov for at bremse tilbagegangen {{ product ? (product.open_graph.title || product.title Lu Urørt skov i Danmark: status for forskning og forvaltning. 2001. Morten Christensen. Jens Emborg. Morten Christensen. Jens Emborg. Download with Google Download with. Her får du muligheden for en hyggelig tur gennem en af de ældste skove i Danmark, hvor der er de største sammenhængende arealer med urørt skov Sammen med den ligeledes fredede Kongens Mose vest for skoven er i alt 5 kvadratkilometer fredet. Start fra P-koordinatet vest for Dravedvej og følg de.

Regeringen og DF har udpeget skovområder 45 steder i Danmark, som vil blive forvandlet til urørt skov eller biodiversitetsskov. Det skal styrke den danske natur, blandt andet i Gribskov, Sillkeborgskovene, Gråstenskovene, Klinteskoven på Møn og Skagen Klitplantage (arkivfoto 2010). Foto. Så er der udpeget ny urørt skov i Danmark. Som det ses på kortet nedenunder er der udpeget flere urørte skove nær Furesø kommune: Nørreskoven, Store Hareskov, Ryget Skov og Farum Lillevang. Der er ikke udpeget anden biodiversitetsskov i Furesø kommune, men i de nærliggende skove Derfor er det vigtigt med mere urørt skov i Danmark, lyder det. Mørkere skove er et problem for biodiversiteten. Mange vilde dyr og planter er nemlig afhængige af, at der kommer lys ned til skovbunden. Vil ikke koste meget at lade skoven urørt Skovgæsterne sætter ikke naturskov eller urørt skov særlig højt. Den lave vurdering af urørt skov bygger på, at publikum ikke ønsker at se stammer og grene på skovbunden samt træruiner i skoven. Urørt skov fremstår rodet, og de døde træer minder sandsynligvis for meget om forfald og død Dagpåfugleøje fra weekendens tur til Draved Skov, det største sammenhængende areal med urørt skov i Danmark. :-

Urørt skov Gyldendal - Den Store Dansk

Danmark: Folketinget har besluttet at udlægge store dele af statens skov til urørt skov. I alt 13.800 hektar til urørt skov og anden biodiversitetsskov. Det handler om skovarealer i 45 af statens skove over de næste 50 år. Det betyder ikke, at der er adgang forbudt Den seneste biodiversitetsmåling fra 2017 viser, at Danmark halter bagefter og ser kun ud til at opnå 2 ud af 20 mål i 2020. WWF Verdensnaturfonden mener i lighed med biodiversitetsforskerne, at etablering af meget mere urørt skov/biodiversitetsskov vil være den mest omkostningseffektive indsats for at stoppe tabet af biodiversitet Urørt skov er fuld af væltede træstammer, knækkede træer, mos, svampe og magi. Et helt særligt sted for dyr, planter og familien på gåtur. Det kan være lidt svært at lokke manden med i den lokale skov, men hvis skovturen inkluderer en biltur ud af smalle, snoede veje, hvor man beder til, at der ikke kommer en modkørende traktor, så. Regeringen og DF har udpeget skovområder 45 steder i Danmark, som vil blive forvandlet til urørt skov eller biodiversitetsskov. Det skal styrke den danske natur, blandt andet i Gribskov, Sillkeborgskovene, Gråstenskovene, Klinteskoven på Møn og Skagen Klitplantage (arkivfoto 2010) Stor gøgeurt (Orchis purpurea) vokser kun tre steder i Danmark bl.a. i urørt skov. Danmark har verdens nordligste forekomster af stor gøgeurt. Stor gøgeurt er fredet og må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Arten er desuden omfattet af CITES/Washington-konventionens liste II /bilag B

Danmarks skove i tal - Træ

 1. Når Den Danske Naturfond køber en skov, bliver den udlagt som urørt skov og derved sikret for eftertiden. Det har en positiv klimaeffekt, når man bevarer eksisterende skove, men Naturfondens primære mål er at sikre natur og biodiversitet i Danmark. En stor del af de danske, truede arter lever i skoven
 2. Kræver mere urørt skov. Hos Danmarks Naturfredningsforening er man bekymrede over den nye rapport. Foreningen opfordrer til, at mere skov forbliver urørt. - Vi bliver nødt til at lade flere skove passe sig selv. Hvis vi skal vende tilbagegangen, skal andelen af urørt skov i Danmark øges betragteligt
 3. Udsigt til mere artsrig skov. I Danmarks Naturfredningsforening (DN) er der glæde over udsigten til mere varieret og artsrig skov, siger præsident Maria Gjerding. Udpegningen betyder, at urørt skov vil udgøre 3,5 procent af det danske skovareal over de næste årtier
 4. - Danmark har skrevet under en FN-aftale om at sikre, vi stopper tabet af biodiversitet 2020. Det lever vi slet, slet ikke op til. Urørt skov betyder, at der ikke drives skovdrift på arealet.
 5. 107.000 hektar statsskov skal omlægges til urørt skov, naturen skal have juridiske rettigheder, og 30 procent af havnaturen skal beskyttes. Det er dele af Alternativets omfattende naturudspil til mere end 10 milliarder kroner, avisen Danmark som de første kan fortælle om. Uffe Elbæk, formand.

Der fældes træer til tømmer og flis, og det har vakt vrede, for inden årets udgang skal Naturstyrelsen fremlægge forslag til, hvilke statsskove der i fremtiden skal være urørt skov. Kritikerne har svært ved at se mening i at fælde store, gamle træer i områder, som måske skal udlægges til urørt skov, skriver Politiken lørdag Natasha Skov Art Director at Sunrise A/S Region Hovedstaden, Danmark Grafisk design 1 person har anbefalet Natash Morten DD er godt og grundigt rystet over, at staten i Naturplan Danmark tilsyneladende prøver at slippe af sted med blot at udlægge 250 hektar statsskov som ny urørt skov. Det er 5 promille af.

Urørt skov i Danmark Verdens Skov

Ikke én eneste truet art i Danmark er afhængig af urørt skov, og derfor bør man vente med at udlægge mere skov, mener tidligere vicedirektør i Skov og Naturstyrelsen DER ER MANGE GRØNNE organisationer, der ønsker mere urørt skov i Danmark. Verdens Skove så gerne al dansk skov udlagt urørt. Et skridt på vejen mod urørt skov. Kortlægningen bliver nu givet videre til Naturstyrelsen, som finder ud af, hvordan områderne kan indgå i nye områder med urørt skov og biodiversitetsskov, der skal udpeges i Naturstyrelsens skove

Historisk stor udlægning af urørt skov - Regeringen

 1. Hvor meget naturskov har vi i Danmark. Tabel Her kan du se en tabel, der viser hvor meget skov, der var urørt i Danmark ved skovtællingen i 2000 - og hvor meget der bliver dyrket med gamle driftsformer, som plukhugst, græsning, stævning osv
 2. I en af Gribskovs ældste bevoksninger har forskere fundet svampen Entoloma pluteisimilis, der er yderst sjælden i Europa og aldrig før set i Danmark. Dagen efter blev den registreret i Suserup Skov på Midtsjælland. I begge tilfælde er svampen fundet i såkaldt urørt skov, hvor gamle og døde træer får lov at blive stående
 3. I løbet af de kommende 50 år fordobles landets areal med døde og rådnende træer eller skov, hvor naturen får førsteprioritet. Danmark får mere urørt skov.
 4. Ny svamp i Danmark fundet i urørt skov BIODIVERSITET I en af Gribskovs ældste bevoksninger har forskere fundet svampen Entoloma pluteisimilis, der er yderst sjælden i Europa og aldrig før set i Danmark. Dagen efter blev den registreret i Suserup Skov på Midtsjælland. I begge tilfælde er svampen fundet i såkaldt urørt skov, hvo
 5. Vi har sendt dig en e-mail med et bekræftelseslink. Dit nye password træder i kraft, når du klikker på dette link
 6. Det svarer til otte gange Grib Skov og er xx procent af al skov i Danmark. Kun godt 1 % af skoven i Danmark er dog formelt be-skyttet som urørt skov (xx ha). Kilde xx. Mange tror, at mennesker ikke må færdes i den urørte skov. Faktisk betyder urørt skov blot, at skoven skal blive det bedst mulige levested for alle skoven

Urørt skov - Miljø- og Fødevareministerie

 1. I følge Naturpakken fra 20. maj 2016 skal der være 25.000 hektar urørt skov i Danmark. Det betyder i praksis, at der nu skal udpeges yderligere 13.300 hektar skov, hvoraf en stor del vil ligge på statens arealer. Udpegning af disse arealer har været fodslæbende. Det betyder ikke, at Naturstyrelsen sidder med hænderne i skødet
 2. Aftalepartierne bag Naturpakken har onsdag 12. september udpeget 11 nye områder i det midtjyske til kommende urørt skov og anden biodiversitetsskov - blandt andet Indskovene i Fussingø på 332 hektar Indskovene omkring Fussingø og Silkeborgskovene er nogle af de statsejede skove, hvor danskerne i fremtiden kan komme helt tæt på mere vild skov
 3. Skovens truede arter kan de næste fem år se frem til mere plads at boltre sig på. Regeringen har nemlig i et nyt udspil, Et Grønnere Danmark, valgt at give 100 millioner kroner til at omlægge noget af den statsejede produktionsskov til urørt skov
 4. dre grad på et tidspunkt i historien (Emborg et al. 2001a og Friis 2010a). P

Danmark får mere urørt skov i de næste årtier TV MIDTVES

Som ven af skoven kan du nu støtte arbejdet for at skabe mere urørt skov i Danmark gennem Verdens Skove. Vi har nemlig indgået et samarbejde med Den Danske Naturfond om at genetablere urørt skovnatur, så vi igen kan få skove, som er rige på liv og hjem for en mangfoldighed af dyr og planter - Hvis vi skal have vendt udviklingen for den biologiske mangfoldighed i skovene, er der først og fremmest brug for mere naturlighed: Mere urørt skov, mere dødt ved, flere gamle træer der får lov at blive stående, flere lysninger med naturlig eng, hede, mose og græsland og mere vand BIODIVERSITET: Naturstyrelsens Projekt Livstræer skabte røre på de sociale medier i sidste måned, da styrelsen blev anklaget for at ville fælde Nordsjællands historiske flådeege. Men problematikken omkring styrelsens forvaltning af skovene er ikke ny, og kritikere hævder, at det fortsat er. Urørt skov. Vi skal have mere urørt skov til gavn for naturen og biodiversiteten i Danmark. Det aftalte et politisk flertal med 'Naturpakken' i 2016. I dag udkommer så rapporten til Naturstyrelsen, hvor forskere fra Københavns og Aarhus Universiteter har vurderet hvilke statsskove, der er vigtigst og rigest på biodiversitet

Dansk skov WWF Denmar

 1. Kasmose Skov har siden begyndelsen af 1990-erne været urørt skov og har derfor i de seneste år udviklet sig, som naturen nu ville. Alt levende får lov at vokse og dø uden menneskelig indgriben, så her kan du vandre ad skovstier og opleve en stor variation af dyr og planter, som ikke ses mange andre steder
 2. Skoven dækker i dag ca. 13 % af vores landareal, men op mod 80 % af landet kunne være dækket af en form for skov eller trævækst. Fra naturens hånd er Danmark således ubetinget et skovland - for tiden altså, dvs. i indeværende mellemistid, Holocæn
 3. Over et halvt århundrede bliver 45 statsskove rundt om i landet mere vilde. Det skal gavne dyr og planter

Skriv under: - WWF Denmar

Det meste af Kollund Skov er løvskov med især bøg og eg. Bøgen indvandrede til Danmark for mindst 3500 år siden og har sandsynligvis været den dominerende træart i Kollund Skov i flere tusind år. Skovens mange gamle bøgetræer med undervækst af kristtorn er en skovtype, der er karakteristisk for veludviklet bøgeskov i Østjylland Derfor er Naturstyrelsen nu gået i gang med at tømme parcellerne for hugstmodne træer i de skove, som styrelsen senere skal udlægge som urørt skov. Skovarbejderne skal blot efterlade fem træer per hektar, dvs. for hver 100 x 100 meter skov vil der kun stå fem træer tilbage, men ellers kan de fjerne rub og stub Vi ønsker mere urørt skov og dyrerige naturparker i Danmark. Regeringen lægger derfor vægt på at gennemføre Naturpakken, som blandt andet styrker biodiversiteten, gennem udlægning af et større statsligt skovareal, så der samlet set er mindst 25.000 ha statslig og privat urørt skov og biodiversitetsskov Samtidig skal arealerne til urørt skov placeres strategisk rundt i hele landet ud fra, hvor de sjældne arter findes. Sidste udfordring er, at der er en indfasningsperiode på 40 år. Det vil sige, at der går lang tid, før skovene slippes helt fri. I 'Naturplan Danmark' udlagde den tidligere regering i 2014 kun 500 hektar til urørt skov

Nyt udspil fra S: Flere vilde naturparker og mere urørt skov

Brancheforening: Urørt skov skader klima, vækst og arbejdspladser 15. maj 2018 09:00 | Af Redaktionen | Tip redaktionen om en historie S og SF lægger op til en markant forøgelse af urørt skov, men glemmer at forholde sig til skovens mange andre funktioner, mener Træ- og Møbelindustrie 22. januar meddelte regeringen at 13.300 hektar fordelt på 45 skove rundt omkring i Danmark vil forvandlet til enten urørt skov eller anden biodiversitetsskov, som en del af Naturpakken, som Regeringen Lars Løkke Rasmussen II og Dansk Folkeparti indgik i 2016 Danmarks Naturfredningsforening mener, at det er nødvendigt, at også private skove bliver til urørt skov, hvor sårbare arters levesteder beskyttes og fremmes. Indtil videre er det kun statsskove, der er omfattet. Men de private skove udgør 70 procent af al skov i Danmark, oplyser Danmarks Naturfredningsforening

4.3 Strategi for den dyrkede skov - funktionsintegrering gennem naturnær drift 28 4.4 Virkemidler 30 5. Kilder 31 Bilag 1: Biodiversitet i dyrket skov 32 Bilag 2: Urørt skov i Danmark - status for forskning og forvaltning 38 Bilag 3: Naturnær skovddrift - erfaringer, status for forskningen og muligheder i Danmark 4 Når gamle træer får lov til at forfalde, skaber det ifølge Christian Rabjerg Madsen fantastiske insekthoteller. Derfor er det vigtigt med mere urørt skov i Danmark, lyder det. Mørkere skove er et problem for biodiversiteten. Mange vilde dyr og planter er nemlig afhængige af, at der kommer lys ned til skovbunden Urørt skov er igen kommet højt på den politiske dagsorden. Socialdemokratiet og SF lægger op til en markant forøgelse af urørt skov, men glemmer at forholde sig til skovens mange andre funktione Generelt får en del af de meget høje træer lov at blive stående i urørt skov, men de bliver også tyndet ud. Det gælder både i områder med bøg, som faktisk ikke er oprindelig og i områder med for eksempel nobilisgran, som er et amerikansk træ. Det gælder også lærk, og selv europæisk lærk kom først til Danmark i 1700-tallet

populær: